Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 10.10.07, kl. 13:00-14:20, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF (8MB)
Sakliste u/vedlegg PDF (4MB)
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE:    | som PDF (8MB) - u/vedlegg PDF (4MB)   |  Hovedutskrift som PDF

PS 95/07

Referatsaker - PUK Levanger

saksutredning

vedtak

PS 96/07

Godkjenning av møtebok

12.06.07

vedtak

PS 97/07

1719/363/4 - Ragnhild Brun og Astrid Stubbe - Klage på vedtak  med avslag på søknad om dispensasjon og fradeling av tomt til fritidsformål

saksutredning

vedtak

PS 98/07

Reguleringsplan for del av  Moan 1719/314/82

saksutredning

vedtak

PS 99/07

1719/314/319, 340 - Reguleringsplan Moan Senter - Coop Extra m.m.

saksutredning

vedtak

PS 100/07

Reguleringsplan Husby vestre - 1719/188/1- massetak

saksutredning

vedtak

PS 101/07

Reguleringsplan Fredrikkefryd  boligområde - del 2

saksutredning

vedtak

PS 102/07

1719/156/5 - Lars Stavrum - Deling av eiendommen Grønvold

saksutredning

vedtak

PS 103/07

1719/361/18 - Mindre vesentlig endring - Tomt nr. 7 - Osnebben hyttefelt

saksutredning

vedtak

PS 104/07

Nossumhyllan boligfelt - utbyggingsavtale

saksutredning

vedtak

FO 2/07

Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - ang. Kommunedelplan Skogn

tekst PDF

beh.

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11.
Oppmøte:

Representant Møter

Dato/merknad

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

 x  

KARLSEN JANN

KRF

Nestleder

 x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

 x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

 x  

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

 x  
BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

- 10.10.07

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

 x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

- 07.10.07

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

 x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

- 09.10.07

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

H

Medlem

 x  
HEIMBURG MORTEN VON

SV

Varamedlem 1

 x (Skårdal)
REBERG ALF MAGNAR

SP

Varamedlem 

 x (Nøst)

Ellers møtte:

Kommunalsjef Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld ^

Merknad

Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - ang. Kommunedelplan Skogn

Kommunalsjef Alf B. Haugnes besvarte spørsmålene.
Sp. 2: Avslag på konsesjon er anket, ankebehandling antas å ta minimum 6 måneder.
Sp. 1: Avslag på konsesjon medfører ingen endring for planbehandlingen, revidering av kommunedelplanen fremmes av Levanger kommune, forhåpentligvis i løpet av 2007.
^

 

 

 

PS 95/07 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.10.2007

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

 

PS 96/07 Godkjenning av møtebok

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.10.2007

Forslag i møte:

Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 12.09.07 godkjennes.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 12.09.07 godkjennes. ^

 

 

 

PS 97/07 1719/363/4 - Ragnhild Brun og Astrid Stubbe - Klage på vedtak med avslag på søknad om dispensasjon og fradeling av tomt til fritidsformål

Rådmannens forslag til vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen kan ikke se at det er framført nye momenter i klagen som er av en slik art at vedtak med nektelse av dispensasjon bør endres.

Plan- og byggesakssjefens vedtak datert 21.08.07 i sak 612/07 opprettholdes.

Klagen sendes til klageinstansen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.10.2007

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:

Plan- og byggesakssjefens vedtak datert 21.08.07 i sak 612/07 oppheves.

Det gies dispensasjon for fradeling av tomt til fritidsformål, på eiendommen  1719/363/4 eiere Ragnhild Brun og Astrid Stubbe .

Begrunnelse:
Det omsøkte areal ligger klemt i mellom et utbygd hyttefelt og et serviceanlegg med båtoppsett for småbåter. Området brukes også i dag av søkerne og det blir således ingen bruksendring, berre et klarere eierforhold.

Fylkeskommunen, Statens vegvesen og lokal landbruksmyndighet har varslet at de ikke har innvendinger til søknaden.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen kan ikke se at det er framført nye momenter i klagen som er av en slik art at vedtak med nektelse av dispensasjon bør endres.

Plan- og byggesakssjefens vedtak datert 21.08.07 i sak 612/07 opprettholdes.

Klagen sendes til klageinstansen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, for endelig avgjørelse. ^

 

 

 

PS 98/07 Reguleringsplan for del av  Moan 1719/314/82

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

·         Langs østsida av vegen Moafjæra reguleres det offentlig trafikkområde fortau med minst 2,0 meters bredde pluss felles grøntanlegg med 4,0 meters bredde.

·         Eksisterende bygg som forutsettes fjernet markeres med stiplet omriss. 

·         Bredden på spesialområde parkbelte S11 økes fra 5,0 til 10,0 meters bredde.

·         Innenfor byggeområdet legges det inn 5,0 meter byggegrense mot parkbelte S11.

Det gjøres følgende endringer av reguleringsbestemmelsene:

·         Bestemmelsene endres i tråd med overnevnte endringer av plankartet.

·         Forholdet mellom bobiltømmestasjon og grøntanlegg/fortau avklares.

·         Det angis at fellesområdet er felles for f.eks. alle virksomheter innen planområdet. 

·         Det bør tilføyes noe om bebyggelsens utforming mht. vinduer, materialbruk m.m.

·         Fylkesplanens kriterier for detaljhandelsetableringer vurderes tilføyd.

·         Følgende tilføyes § 3: ”Retningslinjer for støy i arealplanlegging” (T-1442) skal tilfredsstilles.”

·         § 3.1: Det bør gå klarere fram at boliger og bruk av parkbeltene også skal hensyntas.

·         Følgende tilføyes § 4: ”I frisiktsoner skal det ikke etableres sikthindre høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers planum.”

Forslag til reguleringsplan m/bestemmelser for del av Moan, gnr. 1719/314/82, datert 13.09.07, med endringer som anført ovenfor, legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Bebyggelsen anbefales lagt til rette for vannbåren oppvarming, med fornybare energikilder.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.10.2007

Utdelt i møte:

Plankart av 04.10.07
Bestemmelser av 04.10.07

Saksordfører:

Velges i PUK under andre gangs behandling

Forslag i møte:

Rådmannen endret sitt forslag til vedtak til:

Forslag til reguleringsplan m/bestemmelser for del av Moan, gnr. 1719/314/82, datert 04.10.07, legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Bebyggelsen anbefales lagt til rette for vannbåren oppvarming, med fornybare energikilder.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan m/bestemmelser for del av Moan, gnr. 1719/314/82, datert 04.10.07, legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Bebyggelsen anbefales lagt til rette for vannbåren oppvarming, med fornybare energikilder. ^

 

 

 

PS 99/07 1719/314/319, 340 - Reguleringsplan Moan Senter - Coop Extra m.m.

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

·         Planens avgrensning i sydøst, øst for eksisterende rundkjøring, justeres i samsvar med ytterkant av regulert offentlig trafikkområde i reguleringsplan for Magneten.

·         Revisjoner siden offentlig ettersyn påføres og gjøres rede for i tittelfeltet.

·         Dato for første utarbeidelse av plankartet tilføyes. Ifølge tilhørende bestemmelser skal plankartet være datert 30.04.07, sist rev. 12.09.07.

·         Koordinater skal angis.  

Reguleringsplan m/bestemmelser for Moan Senter - Coop Extra m.m., sist rev. 12.09.07, med endringer som anført ovenfor, vedtas jfr. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Opparbeidelse av fortau med tilhørende tekniske anlegg (sluker etc) og grøntanlegg til og forbi tomten sikres gjennom egen avtale.

Bebyggelsen anbefales lagt til rette for vannbåren oppvarming, med fornybare energikilder.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.10.2007

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg, SP

Forslag i møte:

Forslag til endring av plankart fra Guri Skjesol, SP:

Fortau langs Moafjæra forlenges i syd fram til kryssing av innkjørsel til Moan senter Coop Extra.

Avstemning:

Skjesols forslag til endring enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling med endring vedtatt i møte enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

·         Planens avgrensning i sydøst, øst for eksisterende rundkjøring, justeres i samsvar med ytterkant av regulert offentlig trafikkområde i reguleringsplan for Magneten.

·         Revisjoner siden offentlig ettersyn påføres og gjøres rede for i tittelfeltet.

·         Dato for første utarbeidelse av plankartet tilføyes. Ifølge tilhørende bestemmelser skal plankartet være datert 30.04.07, sist rev. 12.09.07.

·         Koordinater skal angis.  

Reguleringsplan m/bestemmelser for Moan Senter - Coop Extra m.m., sist rev. 12.09.07, med endringer som anført ovenfor, vedtas jfr. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Opparbeidelse av fortau med tilhørende tekniske anlegg (sluker etc) og grøntanlegg til og forbi tomten sikres gjennom egen avtale.

Fortau langs Moafjæra forlenges i syd fram til kryssing av innkjørsel til Moan senter Coop Extra.

Bebyggelsen anbefales lagt til rette for vannbåren oppvarming, med fornybare energikilder. ^

 

 

 

PS 100/07 Reguleringsplan Husby vestre - 1719/188/1- massetak

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i forslag til bestemmelser:

·         tillegg pkt. § 2: ”Områder som er ferdig uttatt, skal istandsettes straks dette er praktisk mulig.”

·         ”steinbrudd” i § 2 tas ut.

·         tillegg til stjernepunktet ang. støy i § 2: ”I henhold til gjeldende retningslinje T-1442.”

·         Nytt stjernepunkt under § 2 Masseuttak, steinbrudd: ”Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes”.

 

Det gjøres følgende endringer i plankartet:

·         Uttakssonene tas ut

Deretter vedtas reguleringsplan for Husby vestre – massetak.

Med hjemmel i jordlovens §9, jfr.§1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/utbedring etter avsluttet massetak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden. Dette sikres gjennom en privatrettslig avtale.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.10.2007

Saksordfører:

Ny saksordfører: Alf Magnar Reberg, SP

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra rådmannen:

Det tas forbehold om at fylkeskonservatoren frigir området.
Eventuelle kostnader til undersøkelse av området er kommunen uvedkommende.

Avstemning:

Rådmannens tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling med tillegg vedtatt i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i forslag til bestemmelser:

·         tillegg pkt. § 2: ”Områder som er ferdig uttatt, skal istandsettes straks dette er praktisk mulig.”

·         ”steinbrudd” i § 2 tas ut.

·         tillegg til stjernepunktet ang. støy i § 2: ”I henhold til gjeldende retningslinje T-1442.”

·         Nytt stjernepunkt under § 2 Masseuttak, steinbrudd: ”Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes”.

 

Det gjøres følgende endringer i plankartet:

·         Uttakssonene tas ut

Deretter vedtas reguleringsplan for Husby vestre – massetak.

Det tas forbehold om at fylkeskonservatoren frigir området.
Eventuelle kostnader til undersøkelse av området er kommunen uvedkommende.

Med hjemmel i jordlovens §9, jfr.§1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/utbedring etter avsluttet massetak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden. Dette sikres gjennom en privatrettslig avtale.  ^

 

 

 

PS 101/07 Reguleringsplan Fredrikkefryd  boligområde - del 2

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelser datert 11.05.07:

Deretter vedtas bestemmelsene for Reguleringsplan Fredrikkefryd boligområde - del 2, sammen med tilhørende plankart sist revidert 25.09.07

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.10.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelser datert 11.05.07:

Deretter vedtas bestemmelsene for Reguleringsplan Fredrikkefryd boligområde - del 2, sammen med tilhørende plankart sist revidert 25.09.07  ^

 

 

 

PS 102/07 1719/156/5 - Lars Stavrum - Deling av eiendommen Grønvold

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad om dispensasjon fra arealdelen til kommuneplanen innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 slik at delingstillatelse kan gis.

Utslippstillatelse må være gitt før delingstillatelse innvilges, jfr. plan- og bygningslovens § 66.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.10.2007

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Løvås, SV:

Søknad om dispensasjon fra arealdelen til kommuneplanen innvilges ikke.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Løvås sitt forslag:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 5 mot 5 stemmer (leders stemme).

VEDTAK:

Søknad om dispensasjon fra arealdelen til kommuneplanen innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 slik at delingstillatelse kan gis.

Utslippstillatelse må være gitt før delingstillatelse innvilges, jfr. plan- og bygningslovens § 66.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. ^

 

 

 

PS 103/07 1719/361/18 - Mindre vesentlig endring - Tomt nr. 7 - Osnebben hyttefelt

Rådmannens forslag til vedtak:

Planforslag datert 26.09.07 vedtas som en mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Osnebben hyttefelt, jfr. plan- og bygningslovens § 28-1 nr. 2.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.10.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Planforslag datert 26.09.07 vedtas som en mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Osnebben hyttefelt, jfr. plan- og bygningslovens § 28-1 nr. 2. ^

 

 

 

PS 104/07 Nossumhyllan boligfelt - utbyggingsavtale

Rådmannens forslag til vedtak:

Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende Nossumhyllan boligfelt legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.10.2007

Saksordfører:

Saksordfører velges i PUK under andre gangs behandling.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende Nossumhyllan boligfelt legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^