Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 14.11.07, kl. 14:0016:35, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF (7MB)
Sakliste u/vedlegg PDF (3MB)
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE:    | som PDF (7MB) - u/vedlegg PDF (3MB)  |  hovedutskrift PDF

PS 105/07

Referatsaker - PUK Levanger

saksutredning

vedtak

PS 106/07

Godkjenning av møtebok

10.10.07

vedtak

PS 107/07

Reguleringsplan Nossumhyllan - endring

saksutredning

vedtak

PS 108/07

1719/314/317 - Reguleringsplan for deler av felt MI2 - Moan

saksutredning

vedtak

PS 109/07

Reguleringsplan Stokkberget - boligfelt Åsen

saksutredning

vedtak

PS 110/07

Utbyggingsavtale Stokkberget

saksutredning

vedtak

PS 111/07

1719/156/5 - Lars Stavrum - Deling av eiendommen Grønvold - Klage på vedtak i PUK sak 102/07

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Oppmøte:

Representant Møtte

Merknad

Reberg, Alf Magnar

SP

Leder

DNA/SP/KRF

 x

 

Løvås, Gunnar Morten

SV

Nestleder

SV

 x

 

By, Siv

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Rehtmar, Flemming

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Løvås, Tove Irene

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Rad, Saadat Arman

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Strid, Olav

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Nordahl, Lill Kristin

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

inhabil sak 111

Haugberg, Gerd

H

Medlem

Høyre/Venstre

 x

 

Vandvik, Einar

V

Medlem

Høyre/Venstre

 x

 

Persøy, Geir Tore

FRP

Medlem

FRP

 x

 

Granås, Asle

DNA

Varamedlem 1

DNA/SP/KRF

 x

(T. Løvås)

Skjesol, Guri

SP

Varamedlem 2

DNA/SP/KRF

 x

(Strid)

Ellers møtte:

Kommunalsjef Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld ^

Merknad

Til underskriving av protokoll: Gunnar Løvås, SV og Flemming Rethmar, DNA ^

 
 

 

PS 105/07 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2007

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

PS 106/07 Godkjenning av møtebok

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2007

Forslag i møte:

Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 10.10.07 godkjennes.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte den 10.10.07 godkjennes. ^

 

 

PS 107/07 Reguleringsplan Nossumhyllan - endring

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelser sist rev. 29.08.07:

Deretter vedtas endring av reguleringsplan for Nossumhyllan, sammen med til hørende plankart.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2007

Forslag i møte:

Korrigeringer fra rådmannen:

Kulepunkt 2: pkt. 5.2 erstattes med 3.2
 

Tillegg i rådmannens forslag:

Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder.

Forslag til tillegg fra Siv By, SP:

Statens vegvesen anmodes om å vurdere avkjørselsmulighetene på Nossum.

Saksordfører:

Asle Granås, DNA

Avstemning:

Bys forslag til tillegg enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling med endringer foreslått i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelser sist rev. 29.08.07:

Deretter vedtas endring av reguleringsplan for Nossumhyllan, sammen med til hørende plankart.

Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder.

Statens vegvesen anmodes om å vurdere avkjørselsmulighetene på Nossum. ^

 

 

PS 108/07 1719/314/317 - Reguleringsplan for deler av felt MI2 - Moan

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:

·         § 3, 1. ledd: Følgende setning tas ut: ”- Byggehøyder er vist på plankartet og er sammenfallende med maks tillatte byggehøyder i reguleringsplanen”

·         § 3, 2. ledd erstattes med: ”- Utnyttelsesgrad i byggeområdene: %-BYA = 100 %. Maks 3000 m2 bruksareal kan utnyttes til detaljhandel.”

·         § 3, 4. ledd: ”Bør” endres til ”skal”.

Det tilføyes plankartets tegnforklaring at omriss av planlagt bebyggelse er veiledende.

Vedlagte reguleringsplan m/bestemmelser, for eiendommene 1719/314/317 + 382 på Moan, med overnevnte endringer, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Bebyggelsen anbefales lagt til rette for vannbåren oppvarming med fornybare energikilder.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2007

Forslag i møte:

Oversendelsesforslag fra Einar Vandvik, V:

I forbindelse med sak 108/07 og videre utbygging av Moan, bes administrasjonen utrede muligheter for alternative energi-/varmekilder for oppvarming av nåværende og fremtidig bygg på området.

Det bør spesielt undersøkes hvilke tilskuddsordninger som forefinnes.

Saksordfører:

Flemming Rehtmar, DNA

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Oversendelsesforslag fra Vandvik enstemmig vedtatt oversendt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:

·         § 3, 1. ledd: Følgende setning tas ut: ”- Byggehøyder er vist på plankartet og er sammenfallende med maks tillatte byggehøyder i reguleringsplanen”

·         § 3, 2. ledd erstattes med: ”- Utnyttelsesgrad i byggeområdene: %-BYA = 100 %. Maks 3000 m2 bruksareal kan utnyttes til detaljhandel.”

·         § 3, 4. ledd: ”Bør” endres til ”skal”. 

Det tilføyes plankartets tegnforklaring at omriss av planlagt bebyggelse er veiledende.

Vedlagte reguleringsplan m/bestemmelser, for eiendommene 1719/314/317 + 382 på Moan, med overnevnte endringer, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Bebyggelsen anbefales lagt til rette for vannbåren oppvarming med fornybare energikilder.

Oversendelsesforslag:

I forbindelse med sak 108/07 og videre utbygging av Moan, bes administrasjonen utrede muligheter for alternative energi-/varmekilder for oppvarming av nåværende og fremtidig bygg på området.

Det bør spesielt undersøkes hvilke tilskuddsordninger som forefinnes. ^

 

 

PS 109/07 Reguleringsplan Stokkberget - boligfelt Åsen

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til plankart datert 29.10.07, endres som følgende:

Forslag til bestemmelser datert 29.10.07, endres som følgende:

Deretter legges det reviderte forslaget til reguleringsplan for Stokkberget ut til offentlig ettersyn i medhold av PBL § 27-1,2.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg, SP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til plankart datert 29.10.07, endres som følgende:

Forslag til bestemmelser datert 29.10.07, endres som følgende:

Deretter legges det reviderte forslaget til reguleringsplan for Stokkberget ut til offentlig ettersyn i medhold av PBL § 27-1,2. ^

 

 

PS 110/07 Utbyggingsavtale Stokkberget

Rådmannens forslag til vedtak:

Foreliggende utbyggingsavtale for Stokkberget boligfelt i Åsen legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg, SP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Foreliggende utbyggingsavtale for Stokkberget boligfelt i Åsen legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. ^

 

 

 

PS 111/07 1719/156/5 - Lars Stavrum - Deling av eiendommen Grønvold - Klage på vedtak i PUK sak 102/07

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad om utslippstillatelse og dispensasjon fra forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriftens) avslås (forurensningsforskriftens kapittel 11-12). 

Vedtaket kan påklages til kommunens klagenemnd (forurensningsforskriftens § 12-15).

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2007

Fratrådt som inhabil:

Lill Kristin Nordahl, DNA

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Siv By, SP:

På bakgrunn av at L. Stavrum har en plan om videre utbygging av området innvilges søknaden.

Begrunnelse:

De andre boligene har fått midlertidig dispensasjon men har ingen videre plan for rensing el.l., men med en plan for videre utbygging av feltet ved Grønvold, har en midlertidig tillatelse en betydning, ved at det senere forhåpentligvis blir et område som blir prioritert. og da gi L. Stavrum midlertidig utslipptillatelse.

Oversendelsesforslag:

Ønsker en sak på prioritering/fremdriftsplan på kloakknettet/sanering. Føler usikkerhet rundt hvilke plan det er og ønsker å påvirke/prioritere denne planen.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra By:

Bys forslag til vedtak vedtatt med 5 (leders stemme) mot 5 stemmer (G. Løvås, E. Vandvik, A. Rad, F. Rehtmar, G. T. Persøy)

VEDTAK:

På bakgrunn av at L. Stavrum har en plan om videre utbygging av området innvilges søknaden.

Begrunnelse:

De andre boligene har fått midlertidig dispensasjon men har ingen videre plan for rensing el.l., men med en plan for videre utbygging av feltet ved Grønvold, har en midlertidig tillatelse en betydning, ved at det senere forhåpentligvis blir et område som blir prioritert. og da gi L. Stavrum midlertidig utslipptillatelse.

Oversendelsesforslag:

Ønsker en sak på prioritering/fremdriftsplan på kloakknettet/sanering. Føler usikkerhet rundt hvilke plan det er og ønsker å påvirke/prioritere denne planen. ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^