Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.12.07, kl. 10:00-13:00, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF (10MB)
Sakliste u/vedlegg PDF (3MB)
Hovedutskrift PDF

Sakliste:    | som PDF (10MB) - u/vedlegg PDF (3MB)   |   hovedutskrift som PDF

PS 112/07

Referatsaker - PUK Levanger

saksutredning

vedtak

PS 113/07

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

vedtak

PS 114/07

Valg av medlemmer og varamedlemmer til Trafikksikkerhetsutvalget

saksutredning

vedtak

PS 115/07

Klage på reguleringsvedtak - reguleringsplan Rinnleiret - 1719/253/5

saksutredning

vedtak

PS 116/07

1719/342/3 - Klage på vedtak - Ola Norum - Søknad om fradeling av fritidstomt - Sjølyst - Ytterøy

saksutredning

vedtak

PS 117/07

1719/14/3 - Nils Edvard Støp - Delingssøknad - Eidesli - klagesak

saksutredning

vedtak

PS 118/07

Reguleringsplan Børøya -ny 2. gangs behandling

saksutredning

vedtak

PS 119/07

Reguleringsplan for del av  Moan 1719/314/82

saksutredning

vedtak

PS 120/07

Reguleringsplan Lo vestre -  "Lobakk-hagen"

saksutredning

vedtak

PS 121/07

Reguleringsplan Husby vestre - 1719/188/1 - massetak

saksutredning

vedtak

PS 122/07

Reguleringsplan E6 Hotran - Gråmyra S

saksutredning

vedtak

PS 123/07

Nossumhyllan boligfelt - utbyggingsavtale

saksutredning

vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Oppmøte:

 

Representant Møtte

Merknad

Reberg, Alf Magnar

SP

Leder

DNA/SP/KRF

 x

 

Løvås, Gunnar Morten

SV

Nestleder

SV

 x

 

By, Siv

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Rehtmar, Flemming

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Løvås, Tove Irene

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Rad, Saadat Arman

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Strid, Olav

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Nordahl, Lill Kristin

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Haugberg, Gerd

H

Medlem

Høyre/Venstre

 x

 

Vandvik, Einar

V

Medlem

Høyre/Venstre

 x

 

Persøy, Geir Tore

FRP

Medlem

FRP

 x

 

Skjesol, Guri

SP

Varamedelem 2

DNA/SP/KRF

 x

(Nordahl)

Ellers møtte:

Kommunalsjef Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld ^

 

 

PS 112/07 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. |  ^

 

 

 

PS 113/07 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Forslag i møte:

Gunnar Løvås, SV og Flemming Rehtmar, DNA

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Gunnar Løvås, SV og Flemming Rehtmar, DNA |  ^

 

 

 

PS 114/07 Valg av trafikksikkerhetsutvalg for perioden 2007 - 2011

Rådmannens forslag til vedtak:

Som trafikksikkerhetsutvalg for perioden 2007 – 2011 velges:

Leder: …………….

Nestleder: ………...

Medlem: ……….....

Varamedlem:……...

Varamedlem:……...

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Forslag i møte:

Leder: Guri Skjesol, SP

Nestleder: Gunnar Løvås, SV

Medlem: Tove Løvås, DNA

Varamedlem: Geir Tore Persøy, FRP

Varamedlem: Einar Vandvik, V

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som trafikksikkerhetsutvalg for perioden 2007 – 2011 er følgende valgt:

Leder: Guri Skjesol, SP

Nestleder: Gunnar Løvås, SV

Medlem: Tove Løvås, DNA

Varamedlem: Geir Tore Persøy, FRP

Varamedlem: Einar Vandvik, V |  ^

 

 

 

 

PS 115/07 Klage på reguleringsvedtak - reguleringsplan Rinnleiret - 1719/253/5

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage fra Pål-Iver og Astrid P. S. Ødegaard, datert 11.10.07 og med supplerende opplysninger i brev datert 12.11.07, tas ikke til følge.

Klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Følgende tilføyelse til reguleringsbestemmelse, som et nytt punkt 6.5, vedtas som en mindre vesentlig endring, jfr. plan- og bygningslovens § 28-1 nr. 2:

”Boligeiendommene gnr. 256/38 og 256/35 samt landbruksarealet på gnr. 256/6 skal ha adkomst over industriområdet, fra offentlig veg og fram til eiendommene.”

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Forslag i møte:

Forslag til vedtak, første avsnitt, fra Einar Vandvik, V:

Klage fra Pål-Iver og Astrid P. S. Ødegaard tas til følge.

Område regulert til industriformål mellom ny offentlig veg og dyrket mark taes ut av planen.

Begrunnelse:

Området har en bredde på ca. 5 m og er for smalt til at det kan benyttes til industriformål og atkomstvei til Ødegårds eiendom går i dag over dette området.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Vandviks forslag første avsnitt:

Rådmannens forslag til vedtak første avsnitt vedtatt med 8 mot 3 stemmer.
Rådmannens forslag for øvrig enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Klage fra Pål-Iver og Astrid P. S. Ødegaard, datert 11.10.07 og med supplerende opplysninger i brev datert 12.11.07, tas ikke til følge.

Klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Følgende tilføyelse til reguleringsbestemmelse, som et nytt punkt 6.5, vedtas som en mindre vesentlig endring, jfr. plan- og bygningslovens § 28-1 nr. 2:

”Boligeiendommene gnr. 256/38 og 256/35 samt landbruksarealet på gnr. 256/6 skal ha adkomst over industriområdet, fra offentlig veg og fram til eiendommene.”  |  ^

 

 

 

PS 116/07 1719/342/3 - Klage på vedtak - Ola Norum - Søknad om fradeling av fritidstomt - Sjølyst - Ytterøy

Rådmannens forslag til vedtak:

Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 088/07 opprettholdes.

Klage datert 31.10.2007 fra Pretor Advokat på vegne av Ola Norum tas ikke til følge.

Saken oversendes Kommunal- og administrasjonsavdelingen til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 088/07 opprettholdes.

Klage datert 31.10.2007 fra Pretor Advokat på vegne av Ola Norum tas ikke til følge.

Saken oversendes Kommunal- og administrasjonsavdelingen til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. |  ^

 

 

 

 

PS 117/07 1719/14/3 - Nils Edvard Støp - Delingssøknad - Eidesli - klagesak

Rådmannens forslag til vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i plan- og utviklingskomiteens sak 89/07 opprettholdes det vedtak som ble fattet av plan og utviklingskomiteen sak 89/07 med følgende rettelser:

Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Guri Skjesol, SP:

Boligen blir og betrakte som en kunstnerbolig med rom for overnattinger, boligen og driftsbygningen på eiendommen danner grunnlaget for denne næringsvirksomheten. Tiltakshaver er en viktig resurs i Norges musikermiljø, og virksomheten er en god reklame for Levanger, jfr. vedlegg 2 og 3 (nye vedlegg siden forrige behandling).

Avstemning:

Skjesols forslag til tillegg vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i plan- og utviklingskomiteens sak 89/07 opprettholdes det vedtak som ble fattet av plan og utviklingskomiteen sak 89/07 med følgende rettelser:

Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. |  ^

 

 

 

PS 118/07 Reguleringsplan Børøya - ny 2. gangs behandling

Rådmannens forslag til innstilling:

Det foretas følgene presiseringer/ endringer i reguleringsbestemmelsene:

Deretter vedtas reguleringsplan Børøya, sist revidert 11.09.07

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Einar Vandvik, V:

Saken utsettes og oversendes Kommunalt råd for funksjonshemmede for uttalelse.

Forslag til tillegg fra Guri Skjesol, SP:

Punkt 7.3.

Gang og sykkelvei.

Forslag til vedtak fra Einar Vandvik, V:

De 2 nye hyttene skal plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med tinglyst kontrakt mellom eier og fester.

Avstemning:

Vandviks forslag til utsettelse avvist med 8 mot 3 stemmer.

Skjesols forslag til tillegg enstemmig tiltrådt.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Vandviks forslag:

Vandviks forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

Det foretas følgene endringer i reguleringsplan Børøya:

De 2 nye hyttene skal plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med tinglyst kontrakt mellom eier og fester.

Punkt 7.3.

Gang og sykkelvei.

 

 

 

 

PS 119/07 Reguleringsplan for del av  Moan 1719/314/82

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

·         Avkjørsel til byggeområdet, ”gjennom” S12, reguleres som privat avkjørsel.

Det gjøres følgende endringer av reguleringsbestemmelsene:

·         Bestemmelsene oppdateres i tråd med inntegning av privat avkjørsel.

·         § 3.1: Siste del av tredje setning suppleres slik: ”... ikke kan ventes å være til ulempe for boliger og øvrig virksomhet i nærheten.”

·         § 3.1: Følgende tilføyes etter 3. setning: ”Retningslinjer for støy i arealplanlegging” (T-1442) skal tilfredsstilles.”

·         Ny § 3.10: ”Bebyggelsen bør ha vinduer mot vegen Moafjæra.”

·         Følgende tilføyes § 3.5:”Høydene skal måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.”

·         Følgende tilføyes § 4.2: ”Parkbelte S12 skal opparbeides i hht. planen, i forbindelse med utbygging av område M11.”

·         Følende tilføyes § 5.1: ”Fortauet skal være ferdig opparbeidet når ny bebyggelse i område M11 tas i bruk.”

Reguleringsplan m/bestemmelser for del av gnr. 1719/314/82 på Moan, datert 04.10.07, og med endringer som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Bebyggelsen anbefales lagt til rette for vannbåren oppvarming, med fornybare energikilder.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Flemming Rehtmar, DNA

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

·         Avkjørsel til byggeområdet, ”gjennom” S12, reguleres som privat avkjørsel.

Det gjøres følgende endringer av reguleringsbestemmelsene:

·         Bestemmelsene oppdateres i tråd med inntegning av privat avkjørsel.

·         § 3.1: Siste del av tredje setning suppleres slik: ”... ikke kan ventes å være til ulempe for boliger og øvrig virksomhet i nærheten.”

·         § 3.1: Følgende tilføyes etter 3. setning: ”Retningslinjer for støy i arealplanlegging” (T-1442) skal tilfredsstilles.”

·         Ny § 3.10: ”Bebyggelsen bør ha vinduer mot vegen Moafjæra.”

·         Følgende tilføyes § 3.5:”Høydene skal måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.”

·         Følgende tilføyes § 4.2: ”Parkbelte S12 skal opparbeides i hht. planen, i forbindelse med utbygging av område M11.”

·         Følende tilføyes § 5.1: ”Fortauet skal være ferdig opparbeidet når ny bebyggelse i område M11 tas i bruk.”

Reguleringsplan m/bestemmelser for del av gnr. 1719/314/82 på Moan, datert 04.10.07, og med endringer som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Bebyggelsen anbefales lagt til rette for vannbåren oppvarming, med fornybare energikilder. |  ^

 

 

 

PS 120/07 Reguleringsplan Lo vestre -  "Lobakk-hagen"

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsplan for Lo vestre – ”Lobakk-hagen” med plankart og bestemmelser datert 12.09.07, legges ut til offentlig ettersyn i medhold av PBL § 27-1,2.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Gerd Haugberg, H

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Lo vestre – ”Lobakk-hagen” med plankart og bestemmelser datert 12.09.07, legges ut til offentlig ettersyn i medhold av PBL § 27-1,2. |  ^

 

 

 

 

PS 121/07 Reguleringsplan Husby vestre - 1719/188/1 - massetak

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i forslag til bestemmelser:

·         Tillegg pkt. § 2: ”Områder som er ferdig uttatt, skal istandsettes straks dette er praktisk mulig.”

·         ”steinbrudd” i § 2 tas ut.

·         Tillegg til stjernepunktet ang. støy i § 2: ”I henhold til gjeldende retningslinje T-1442.”

·         Nytt stjernepunkt under § 2 Masseuttak, steinbrudd: ”Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes”.

Det gjøres følgende endringer i plankartet:

·         Uttakssonene tas ut

Deretter vedtas reguleringsplan for Husby vestre – massetak.

Med hjemmel i jordlovens § 9, jfr.§1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/utbedring etter avsluttet massetak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden. Dette sikres gjennom en privatrettslig avtale.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i forslag til bestemmelser:

·         Tillegg pkt. § 2: ”Områder som er ferdig uttatt, skal istandsettes straks dette er praktisk mulig.”

·         ”steinbrudd” i § 2 tas ut.

·         Tillegg til stjernepunktet ang. støy i § 2: ”I henhold til gjeldende retningslinje T-1442.”

·         Nytt stjernepunkt under § 2 Masseuttak, steinbrudd: ”Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes”.

Det gjøres følgende endringer i plankartet:

·         Uttakssonene tas ut

Deretter vedtas reguleringsplan for Husby vestre – massetak.

Med hjemmel i jordlovens § 9, jfr.§1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/utbedring etter avsluttet massetak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden. Dette sikres gjennom en privatrettslig avtale.  |  ^

 

 

 

PS 122/07 Reguleringsplan E6 Hotran - Gråmyra S

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelser datert 07.05.07:

-          Pkt. 4.1 i FELLES AVKJØRSEL endres til: Ved eventuell flytting av lokalveg ved profil 10450 for adkomst til eiendommene 19/14, 20/4 og 20/5.

-          Bestemmelser pkt. 7.1 utgår.

-          Det tas inn en bestemmelse om at det skal etableres en støyvoll med høyde 2m over E6 mellom profil 6850 -6950, støyskjerm med høyde 2,5m over E6 profil 6950 – 6990, støyvoll med høyde 2m over E6 mellom profil 6990 og 7100 og 1,5 meter høy støyskjerm over bru profil 7090 – 7340.

Det gjøres følgende endringer på plankartet datert 07.05.07:

-          Planområdet utvides ved Hotran slik at det gis rom for å etablere støyvoll vist på Vegvesenets skisse datert 11.10.07.

-          Området vist som Felles parkering i Holsandbukta, endrer formål til; Privat veg – parkering.

-          En del av område avsatt til Privat småbåtanlegg (sjø) endrer formål til Privat småbåtanlegg (land) i samsvar med skisse datert 11.10.07.

Deretter vedtas reguleringsplan for E6 Hotran – Gråmyra S.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra Guri Skjesol, SP:

Strekningen kryss Holsand-Gråmyra tas ut. Reguleringsplanen avsluttes etter nytt planfritt kryss ved Holsand, motorvegen slutter etter dette krysset.

Planløsningen videre må sees i en større samenheng, da strekningen Holsand – Branes også trafikkeres av saktegående kjøretøy.

Det gjøres følgende endringer i bestemmelser datert 07.05.07:

·         Det opparbeides G/S langs FV 61 fra kryss Holsand til forbi avkjøringsfil for sørgående trafikk (under E-6), og fra eksisterende G/S ved Norske Skog og forbi innkjøringsfil for sørgående kjøretøy ved nytt kryss ved Hotran. Trafikksikerheten for myke trafikanter skal ivaretas i planen, og gjennomføres samtidig med planens gjennomføring.

·         Pkt. 4.1 i FELLES AVKJØRSEL endres til: Ved eventuell flytting av lokalveg ved profil 10450 for adkomst til eiendommene 19/14, 20/4 og 20/5.

·         Bestemmelser pkt. 7.1 utgår.

·         Det tas inn en bestemmelse om at det skal etableres en støyvoll med høyde 2m over E6 mellom profil 6850 -6950, støyskjerm med høyde 2,5m over E6 profil 6950 – 6990, støyvoll med høyde 2m over E6 mellom profil 6990 og 7100 og 1,5 meter høy støyskjerm over bru profil 7090 – 7340.

·         Det tas inn en bestemmelse om at husene i ved krysset Hotran støyisoleres i henhold til vegvesenets standard.

Det gjøres følgende endringer på plankartet datert 07.05.07:

·         Plankartet oppdateres med G/S ved Hotran og Holsand.

·         Planområdet utvides ved Hotran slik at det gis rom for å etablere støyvoll vist på Vegvesenets skisse datert 11.10.07.

·         Området vist som Felles parkering i Holsandbukta, endrer formål til; Privat veg – parkering.

·         En del av område avsatt til Privat småbåtanlegg (sjø) endrer formål til Privat småbåtanlegg (land) i samsvar med skisse datert 11.10.07.

Deretter vedtas reguleringsplan for E6 Hotran – Holsand

Begrunnelse for bygging av G/S:

I krysset Holsand er det i følge planen en døgntrafikk på 3700 biler, når krysset blir et toplanskryss vil det bli en økende trafikk langs FV 91 fra biler som kjem i sørgående fil.

I krysset  Hotran er det planlagt at all transport av tømmer inn til Norske Skog skal gå,  og all sørgående trafikk fra Norske Skog og Skogn.  Det vil gi en sterk økning av trafikk langs FV 91, særlig etter vegkryss Norske Skog.

 

Oversendelsesforslag fra Siv By, SP:

Ved krysset Holsand, gjør sørgående avkjøringsfil et stort inngrep i arealet mellom vegen og sjøen. Holsandbukta er et attraktivt friområde., med småbåthavn og badeplass. Område blir også mye brukt av Skogn B/U skole og barnehager.

Vegvesenet tar kontakt med alle brukere, av småbåthavn, friområde og landbruksveg. Det må sikres gode trafikk løsninger, for parkering, transport av båter osv. Det må også sikres trygge lekeplasser for barn i friområde.

Saksordfører:

Flemming Rehtmar, DNA

Avstemning:

Oversendelsesforslag fra By enstemmig vedtatt oversendt.
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag:

Skjesols forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Strekningen kryss Holsand-Gråmyra tas ut. Reguleringsplanen avsluttes etter nytt planfritt kryss ved Holsand, motorvegen slutter etter dette krysset.

Planløsningen videre må sees i en større samenheng, da strekningen Holsand – Branes også trafikkeres av saktegående kjøretøy.

Det gjøres følgende endringer i bestemmelser datert 07.05.07:

·         Det opparbeides G/S langs FV 61 fra kryss Holsand til forbi avkjøringsfil for sørgående trafikk (under E-6), og fra eksisterende G/S ved Norske Skog og forbi innkjøringsfil for sørgående kjøretøy ved nytt kryss ved Hotran. Trafikksikerheten for myke trafikanter skal ivaretas i planen, og gjennomføres samtidig med planens gjennomføring.

·         Pkt. 4.1 i FELLES AVKJØRSEL endres til: Ved eventuell flytting av lokalveg ved profil 10450 for adkomst til eiendommene 19/14, 20/4 og 20/5.

·         Bestemmelser pkt. 7.1 utgår.

·         Det tas inn en bestemmelse om at det skal etableres en støyvoll med høyde 2m over E6 mellom profil 6850 -6950, støyskjerm med høyde 2,5m over E6 profil 6950 – 6990, støyvoll med høyde 2m over E6 mellom profil 6990 og 7100 og 1,5 meter høy støyskjerm over bru profil 7090 – 7340.

·         Det tas inn en bestemmelse om at husene i ved krysset Hotran støyisoleres i henhold til vegvesenets standard.

Det gjøres følgende endringer på plankartet datert 07.05.07:

·         Plankartet oppdateres med G/S ved Hotran og Holsand.

·         Planområdet utvides ved Hotran slik at det gis rom for å etablere støyvoll vist på Vegvesenets skisse datert 11.10.07.

·         Området vist som Felles parkering i Holsandbukta, endrer formål til; Privat veg – parkering.

·         En del av område avsatt til Privat småbåtanlegg (sjø) endrer formål til Privat småbåtanlegg (land) i samsvar med skisse datert 11.10.07.

Deretter vedtas reguleringsplan for E6 Hotran – Holsand

Begrunnelse for bygging av G/S:

I krysset Holsand er det i følge planen en døgntrafikk på 3700 biler, når krysset blir et toplanskryss vil det bli en økende trafikk langs FV 91 fra biler som kjem i sørgående fil.

I krysset  Hotran er det planlagt at all transport av tømmer inn til Norske Skog skal gå,  og all sørgående trafikk fra Norske Skog og Skogn.  Det vil gi en sterk økning av trafikk langs FV 91, særlig etter vegkryss Norske Skog.

 

Oversendelsesforslag:

Ved krysset Holsand, gjør sørgående avkjøringsfil et stort inngrep i arealet mellom vegen og sjøen. Holsandbukta er et attraktivt friområde., med småbåthavn og badeplass. Område blir også mye brukt av Skogn B/U skole og barnehager.

Vegvesenet tar kontakt med alle brukere, av småbåthavn, friområde og landbruksveg. Det må sikres gode trafikk løsninger, for parkering, transport av båter osv. Det må også sikres trygge lekeplasser for barn i friområde. |  ^

 

 

 

PS 123/07 Nossumhyllan boligfelt - utbyggingsavtale

Rådmannens forslag til innstilling:

Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende Nossumhyllan boligfelt vedtas.

Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare

energikilder.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Tove Løvås, DNA

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende Nossumhyllan boligfelt vedtas.

Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder. |  ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^