Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 14.05.08, kl. 14:00-19:15, rom 2041
<< møtekalender

<<
| >>

Foreløpig oppmøte
Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF:
- hefte 1 (sak 31-33) 2MB
- hefte 2 (sak 34-35) 8MB
- hefte 3 (sak 36-43) 6MB
Hovedutskrift PDF

Sakliste:    | som PDF hefte 1 (sak 31-33) 2MB - hefte 2 (sak 34-35) 8MB - hefte 3 (sak 36-43) 6MB  |  hovedutskrift som PDF

PS 31/08

Referatsaker - PUK Levanger

saksutredning

vedtak

PS 32/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

02.04.08

vedtak

PS 33/08

Reguleringsplan Levanger sentrum

saksutredning

vedtak

PS 34/08

Reguleringsplan for Linus Jenssen tomten - 1719/275/28 + 34, 780

saksutredning

vedtak

PS 35/08

Reguleringsplan Munkebyberget Mariakloster

saksutredning

vedtak

PS 36/08

Reguleringsplan Kv. Sveet, Åsen sentrum

saksutredning

vedtak

PS 37/08

Reguleringsplan "Tangvik"- 1719/3/27

saksutredning

vedtak

PS 38/08

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv. 119  Eideskorsen - Julsborg

saksutredning

vedtak

PS 39/08

Reguleringsplan Fredrikkefryd  boligområde - del 2

saksutredning

vedtak

PS 40/08

Generell offentlig adressering -forslag til vegnavn i Åsen - Åsenfjord

saksutredning

vedtak

PS 41/08

1719/228/2 - Klagebehandling - Søknad om deling av grunneiendom - Fåraaunet

saksutredning

vedtak

PS 42/08

1719/182/2 - Oddleiv Myhr - Søknad om deling av eiendommen Dullum østre

saksutredning

vedtak

PS 43/08

Oskars AS restaurantdrift v/ Leif Sollund - Søknad om oppsetting av uterestaurant i perioden primo mai til utgangen av september

saksutredning

vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Oppmøte:

Representant Møtte

Merknad

Reberg, Alf Magnar

SP

Leder

DNA/SP/KRF

 x

 

Løvås, Gunnar Morten

SV

Nestleder

SV

 x

 

By, Siv

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Rehtmar, Flemming

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Løvås, Tove Irene

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Rad, Saadat Arman

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Strid, Olav

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Nordahl, Lill Kristin

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Haugberg, Gerd

H

Medlem

Høyre/Venstre

 x

 

Vandvik, Einar

V

Medlem

Høyre/Venstre

 x

 

Persøy, Geir Tore

FRP

Medlem

FRP

 x

 

Granås, Asle

DNA

Varamedlem 1

DNA/SP/KRF

 x

(Nordahl)
Skjesol, Guri

SP

Varamedlem 2

DNA/SP/KRF

 x

(Rad)
Due, Eilif

SP

Varamedlem 5

DNA/SP/KRF

 x

(T. Løvås)

Ellers møtte:

Kommunalsjef Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld ^

Merknad:

Eilif Due, SP, innvilget permisjon fra kl. 17:00 og forlot møtet før avstemning av sak 33/08. -  ^
 

 


 

PS 31/08 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2008

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.. -  ^

 

 

PS 32/08 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2008

Forslag i møte:

Til å underskrive protokollen:

Gerd Haugberg, H og Geir Tore Persøy, FRP

Avstemning:

Forslag i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokollen:

Gerd Haugberg, H og Geir Tore Persøy, FRP -  ^

 

 

PS 33/08 Reguleringsplan Levanger sentrum

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til drøfting/orientering.

Rådmannens forslag til innstilling tas opp til behandling i plan- og utviklingskomiteens møte 18.06.08.

Rådmannens forslag til innstilling:

1.        Reguleringsplan for Levanger sentrum m/bestemmelser og retningslinjer, datert 12.06.07, revidert 27.06.07 og 23.04.08, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

2.        Anbefalingene i vedlegg 6; ”Avlastningsveger/turstisystem – Levanger sentrum” (rev. juni 2007), som ligger utenfor planområdet, bearbeides videre og legges inn som en del av premissene for revisjon av kommunedelplan for Levanger sentrum og kommuneplanens arealdel.

3.        Kommunal vedtekt til plan- og bygningslovens § 66, om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, gjennomføres.

4.        Prosjektarbeid med følgende innhold igangsettes:

·         Trehusbyen Levanger i kulturhistorisk perspektiv

·         Kulturvernfaglig vurdering av det middelalderske kulturlaget.

·         Ny veileder for byggeskikk

·         Veileder for fargesetting

·         Gjennomgang av bevaringsverdig bebyggelse, gårdsrom og andre objekt

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2008

Orientering:

Johannes Bremer orienterte om planforslaget PDF

Forslag i møte:

Oversendelsesforslag fra Guri Skjesol, SP:

Senterpartiet har følgende endringer i planen, og forslaget til veiføringer inn til sentrum.

Punkt som bør innarbeides i de enkelte felt før neste behandling i PUK

- fra rundkjøringen i Kirkegt. og til parkeringsplass P1 opprustes gata og det anlegges flere parkeringsplasser på denne strekningen ved kirkegården og slakteritomta, grøntarealet F1 kan reduseres noe.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Skjesols oversendelsesforslag oversendt uten realitetsbehandling.

VEDTAK:

Saken tas til drøfting/orientering.

Rådmannens forslag til innstilling tas opp til behandling i plan- og utviklingskomiteens møte 18.06.08.

-------------------

Oversendelsesforslag (ikke realitetsbehandlet:

Senterpartiet har følgende endringer i planen, og forslaget til veiføringer inn til sentrum.

Punkt som bør innarbeides i de enkelte felt før neste behandling i PUK

- fra rundkjøringen i Kirkegt. og til parkeringsplass P1 opprustes gata og det anlegges flere parkeringsplasser på denne strekningen ved kirkegården og slakteritomta, grøntarealet F1 kan reduseres noe.

 

 

PS 34/08 Reguleringsplan for Linus Jenssen tomten - 1719/275/28 + 34, 780

Rådmannens forslag til innstilling:

Det vises til Plan- og utviklingskomiteens vedtak den 16.01.08, sak 4/08 og Mesterbygg Innherred AS krav om kommunestyrebehandling.

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

·         Det tilføyes tegnforklaringen at omriss av planlagt bebyggelse og parkeringsfelter er en illustrasjon.

Reguleringsplan for Linus Jenssen eiendommen med plankart datert 28.03.07, sist rev. 12.11.07, med bestemmelser sist revidert 03.01.08 nr. c, med endringer som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1

Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Geir Tore Persøy, FRP

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

Det vises til Plan- og utviklingskomiteens vedtak den 16.01.08, sak 4/08 og Mesterbygg Innherred AS krav om kommunestyrebehandling.

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

·         Det tilføyes tegnforklaringen at omriss av planlagt bebyggelse og parkeringsfelter er en illustrasjon.

Reguleringsplan for Linus Jenssen eiendommen med plankart datert 28.03.07, sist rev. 12.11.07, med bestemmelser sist revidert 03.01.08 nr. c, med endringer som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1

Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder. -  ^

 

 

PS 35/08 Reguleringsplan Munkebyberget Mariakloster

Rådmannens forslag til vedtak:

Planforslag datert 14.04.08 endres på følgende punkter:

Deretter legges revidert forslag til reguleringsplan for Munkebyberget Mariakloster ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL § 27-1,2.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2008

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Gunnar Løvås, SV:

En kartlegging av området med hensyn til biologiske kvaliteter (Biologisk mangfold) må gjennomføres før bygging.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Løvås sitt forslag til tillegg vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Planforslag datert 14.04.08 endres på følgende punkter:

Deretter legges revidert forslag til reguleringsplan for Munkebyberget Mariakloster ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL § 27-1,2.

En kartlegging av området med hensyn til biologiske kvaliteter (Biologisk mangfold) må gjennomføres før bygging. -  ^

 

 

 

PS 36/08 Reguleringsplan Kv. Sveet, Åsen sentrum

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer på plankart datert 15.01.08:

Deretter vedtas reguleringsplan for Kv. Sveet, Åsen sentrum, sammen med til hørende

Bestemmelser datert 15.01.08..

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Alf M. Reberg, SP

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer på plankart datert 15.01.08:

Deretter vedtas reguleringsplan for Kv. Sveet, Åsen sentrum, sammen med til hørende

Bestemmelser datert 15.01.08. -  ^

 

 

PS 37/08 Reguleringsplan "Tangvik"- 1719/3/27

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer på plankartet datert 18.01.08:

Deretter vedtas reguleringsplan for ”Tangvik” – 1719/3/27, sammen med tilhørende bestemmelser datert 18.01.08.

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling avvist med 6 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

Reguleringsplan for ”Tangvik” – 1719/3/27, sammen med tilhørende bestemmelser datert 18.01.08 avvises.  -  ^

 

 

 

PS 38/08 Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv. 119  Eideskorsen - Julsborg

Rådmannens forslag til innstilling:

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 119 Eideskorsen - Julsborg, datert 01.11.2007, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr.1.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Olav Strid, DNA

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 119 Eideskorsen - Julsborg, datert 01.11.2007, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr.1. -  ^

 

 

 

PS 39/08 Reguleringsplan Fredrikkefryd  boligområde - del 2

Rådmannens forslag til vedtak:

Revidert forslag til reguleringsplan Fredrikkefryd - del 2 - med plankart datert 14.04.08 og bestemmelser datert 03.03.08, legges ut til offentlig ettersyn og sendes berørte til uttalelse i medhold av PBL § 27-1,2.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Revidert forslag til reguleringsplan Fredrikkefryd - del 2 - med plankart datert 14.04.08 og bestemmelser datert 03.03.08, legges ut til offentlig ettersyn og sendes berørte til uttalelse i medhold av PBL § 27-1,2. -  ^

 

 

 

PS 40/08 Generell offentlig adressering -forslag til vegnavn i Åsen - Åsenfjord

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til navn på offentlige veger slik de fremgår i vedlegg nr. 1 og nr. 2, i Åsen og Åsenfjord sendes på offentlig høring.

Høringsfristen settes til 30 dager.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til navn på offentlige veger slik de fremgår i vedlegg nr. 1 og nr. 2, i Åsen og Åsenfjord sendes på offentlig høring.

Høringsfristen settes til 30 dager.  -  ^

 

 

 

PS 41/08 1719/228/2 - Klagebehandling - Søknad om deling av grunneiendom - Fåraaunet

Rådmannens forslag til vedtak:

Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 29/08 fra møte  02.04.2008 opprettholdes.

Klage datert 15.04.2008 fra Benny Johansen tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2008

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:

Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 29/08 fra møte 02.04.2008 oppheves

Klage datert 15.04.2008 fra Benny Johansen tas til følge.

Som grunneier ønsker søker å få fradelt en parsell, selv om hytten blir liggende i 100 metersbelte er den ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, og den bygges ikke på dyrka mark.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag:

Skjesols forslag til vedtak vedtatt med 5 mot 5 stemmer (leders stemme).

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 29/08 fra møte 02.04.2008 oppheves

Klage datert 15.04.2008 fra Benny Johansen tas til følge.

Som grunneier ønsker søker å få fradelt en parsell, selv om hytten blir liggende i 100 metersbelte er den ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, og den bygges ikke på dyrka mark. -  ^

 

 

 

PS 42/08 1719/182/2 - Oddleiv Myhr - Søknad om deling av eiendommen Dullum østre

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 (Dispensasjon) gis Oddleiv Myhr dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling i LNF-område. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.

Før endelig delingstillatelse kan gis, må det gis utslippstillatelse.

Det forutsettes at fradelte parsell sikres atkomst til offentlig veg gjennom vegretter.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2008

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Løvås, SV:

Oddleiv Myhr gis ikke dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling i LNF-område.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Løvås sitt forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 (Dispensasjon) gis Oddleiv Myhr dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling i LNF-område. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.

Før endelig delingstillatelse kan gis, må det gis utslippstillatelse.

Det forutsettes at fradelte parsell sikres atkomst til offentlig veg gjennom vegretter. -  ^

 

 

PS 43/08 Oskars AS restaurantdrift v/ Leif Sollund - Søknad om oppsetting av uterestaurant i perioden primo mai til utgangen av september

Rådmannens forslag til vedtak:

Oskars AS Restaurantdrift gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for reetablering av uterestaurant i Tollbugata, Levanger (PBL § 7). Dispensasjonen gjelder for en tidsbegrenset periode fra d.d. til 20. september 2008.   

Dispensasjonen innvilges under følgende forutsetninger:

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2008

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Gunnar Løvås, SV og Guri Skjesol, SP:

Tollbugata holdes åpen for enveistrafikk fra Sjøgata til Kirkegata.

Inngang/utgang, til/fra uterestauranten legges til kortsidene hvor fortauet går.

Avstemning:

Forslag i møtet vedtatt med 7 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag med endring i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Oskars AS Restaurantdrift gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for reetablering av uterestaurant i Tollbugata, Levanger (PBL § 7). Dispensasjonen gjelder for en tidsbegrenset periode fra d.d. til 20. september 2008. 

Dispensasjonen innvilges under følgende forutsetninger:

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^