Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 18.06.08, kl. 14:00-20:15, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i saken
Sakliste PDF:
- hefte 1 (sak 44-46) 2MB
- hefte 2 (sak 47-51) 8MB
- hefte 3 (sak 52-58) 6MB
Hovedutskrift PDF

Sakliste:    | som PDF hefte 1 (sak 44-46) 2MB - hefte 2 (sak 47-51) 8MB - hefte 3 (sak 52-58) 6MB  |  hovedutskrift som PDF

PS 44/08

Referatsaker - PUK Levanger

saksutredning

vedtak

PS 45/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

vedtak

PS 46/08

Reguleringsplan Levanger sentrum

saksutredning

vedtak

PS 47/08

Levanger Stasjon - Universiell utforming, høringsforslag

saksutredning

vedtak

PS 48/08

1719/315/172 og 1719/315/90 - Byggmester Grande AS - søknad om riving av bygninger - Jernbanegata 27 A og Håkon den godes gate 32 B

saksutredning

vedtak

PS 49/08

Reguleringsplan  1719/276/5 -  Kathrines Minde

saksutredning

vedtak

PS 50/08

Reguleringsplan Åsvegen 27, Skogn - 1719/37/226

saksutredning

vedtak

PS 51/08

Endring av reg.plan E6 - Nossum - Eidsbotn - nedre del av Momarka del 2 - justering av boligtomt/friområde

saksutredning

vedtak

PS 52/08

Bebyggelsesplan - Helge Ingstads veg 7 - 1719/274/23

saksutredning

vedtak

PS 53/08

Bebyggelsesplan for Finnemarka 11

saksutredning

vedtak

PS 54/08

Klage på reguleringsplan for Kjønstadmarka

saksutredning

vedtak

PS 55/08

Klage på reguleringsplan for Linus Jenssen tomten - 1719/275/28 + 34, 780

saksutredning

vedtak

PS 56/08

Utbyggingsavtale Kjønstadmarka boligfelt etappe 1

saksutredning

vedtak

PS 57/08

Fv. 108 i Åsen, nedklassifisering av deler av vegen til kommunal

saksutredning

vedtak

PS 58/08

Estetikkutvalg Levanger kommune

saksutredning

vedtak

PS 59/08

Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - orienteringer

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Oppmøte:

Representant Møtte

Merknad

Reberg, Alf Magnar

SP

Leder

DNA/SP/KRF

 x

 

Løvås, Gunnar Morten

SV

Nestleder

SV

 x

 

By, Siv

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Rehtmar, Flemming

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Løvås, Tove Irene

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Rad, Saadat Arman

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Strid, Olav

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Nordahl, Lill Kristin

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

 forfall

Haugberg, Gerd

H

Medlem

Høyre/Venstre

 x

 

Vandvik, Einar

V

Medlem

Høyre/Venstre

 x

 

Persøy, Geir Tore

FRP

Medlem

FRP

 x

 

Skjesol, Guri

SP

Varamedlem 2

DNA/SP/KRF

 x

(Nordahl)
Due, Eilif

SP

Varamedlem 5

DNA/SP/KRF

 x

(Rad)

Fra administrasjonen møtte:

Kommunalsjef Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, barn og unges representant Kenneth Arntzen, formannskapssekretær Rita Keiserås ^

Merknad

Eilif Due (SP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 46/08. -  ^

 


 

 

PS 44/08 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. -  ^

 

 

PS 45/08 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Forslag i møte:

Til å underskrive protokollen:

Flemming Rehtmar, DNA og Einar Vandvik, V

Avstemning:

Forslag i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokollen:

Flemming Rehtmar, DNA og Einar Vandvik, V -  ^

 

 

PS 46/08 Reguleringsplan Levanger sentrum

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Habilitet:

Gunnar Løvås (SV) habilitet ble vurdert av plan- og utviklingskomiteen.

Løvås ble av plan- og utviklingskomiteen enstemmig erklært habil.

Einar Vandviks (V) habilitet ble vurdert av plan- og utviklingskomiteen.

Vandvik ble av plan- og utviklingskomiteen enstemmig erklært habil.

Eilif Dues (SP) habilitet ble vurdert av plan- og utviklingskomiteen.

Due ble av plan- og utviklingskomiteen enstemmig erklært inhabil.

Orientering i møte:

Johannes Bremer, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø, orienterte.

Forslag i møte:

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Plan og utviklingskomiteen ber administrasjonen vurdere om det er mer hensiktsmessig å legge fram en reguleringsplan for Levanger sentrum som omhandler boligområdene i sentrumsområdene. Dette for å få en helhetlig planløsning for infrastruktur på blant annet samferdsel, kulturminner, vern av dyrkajord og utbygging av fjernvarmenett.

Det bør også vurderes om det i denne prosessen skal hentes inn fagkompetanse utenfra.

Guri Skjesol (SP) fremmet følgende endrings-/tilleggsforslag:

1. § 16 Offentlig trafikkområder

·         Det innarbeides nytt punkt: Lyskryss Kirkegt. Bakkegt. 

2. § 20.11 andre avsnitt permanent uteservering i Tollbugata taes ut

3. - Planbeskrivelsen om fartsgrenser og fartsdempere taes ut av planen og legges fram som en egen sak.

4. - Det kan i planperioden utredes trafikkregulerende tiltak for å få ned gjennomgangstrafikken i Kirkegt., der avgift kan være et av virkemidlene.

5. - Vegforbindelse fra Geitingsvollen alt. 2 skal også utredes

6. - Området rundt Levanger videregående sikres til skoleutvidelse.

Guri Skjesol (SP) fremmet på vegne av SP, DNA og SV følgende endrings-/tilleggsforslag

·         Veg langs FT2 taes ut.  

Guri Skjesol (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

- Det anlegges flere parkeringsplasser ved kirkegården og slakteritomta, grøntarealet F1 kan reduseres noe

 Guri Skjesol (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Alternativ løsning for busstrasse’ inn mot sentrum

Det må utredes flere alternativ i samband med vedtak i økonomiplanen.

Trafikken inn til sentrum nordfra er liten, de store boligområdene ligger sør for byen, så det er kun en bedre løsning for bussene som utløser og bygge ny Elvegt

Da kan en alternativ løsning være å beholde dagens rute, en forlenges av Jernbanegt fra P1 og til rundkjøring Kirkegt. det kan også gi mulighet for busstopp ved Bo-og aktivitetssentret.  Framfor forlengelse av Elvegata langs elva og jernbanen mot Kirkegata.og med bygging av ny gate helt fra kryss Tollbugt.

Det er viktig at dagens bomiljø beholdes, og det kan pålegges eierne og forskjønne garasjerekken mot jernbanen. Beboerne i denne delen av byen er pålagt strenge reguleringsbestemmelser, småhusbebyggelsen er en forskjønnelse for byen, og stell og vedlikehold blir i varetatt av beboerne.

 Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende endringsforslag:

 1. Forlengelse av Elvegata mot Kirkegata tas ut av planen
 2. Parkeringshus på ”Løvåstomta” i 3 etasjer tas inn i planen
 3. Det avsettes områder til sykkelparkering ved arbeidsplasser og skoler

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

 1. Gangbru over jernbanesporet fra ”Løvåstomta” mot Sykehuset Levanger og Levanger videregående skole vurderes.
 2. Tilførselsvei fra boligområder sør/øst for sentrum mot Heir- vurderes.
 3. Tilførselsvei til E 6 fra boligområder på Nesset mot Nossum/ Gråmyra vurderes.
 4. Tilførselsvei til rundkjøring på fylkesvei 125 ( Moan, Branes fra Forskningsveien/Halsanveien og eventuelt Gjeitingsvollen, vurderes.

Flemming Rehtmar (DNA) fremmet følgende endrings-/tilleggsforslag:

Transport:

·         Elvegata: Ny avlastningsveg i Elvegata flyttes så langt mot jernbanen som mulig og det tilrettelegges for garasjer og støydemping mellom avlastningsveg og eksisterende bebyggelse i området 09 og 13.

·         Fartsdempende tiltak for Tollbugt. – Torggt., Sjøgt., Kirkegt., Jernbanegt. og flere steder i Kirkegt. tas ut.

Estetikk

·         Det opprettes estetikkutvalg for Levanger kommune. Når estetiske retningslinjer er utarbeidet for plan- og byggesaksbehandling implementeres disse i reguleringsplan for Levanger sentrum.

Flemming Rehtmar (DNA) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Transport:

·         Avlastningsveg sørover: Det vurderes ny avlastningsveg (korridor) fra P2 og langs jernbanen med tilkopling til hovedveg Alt 4 (rød), fra Sørvegen (Geitingsvollen) til Momarkvegen. Avlastningsveg legges mellom områdene, 27-32-36-17B-47A og jernbanen og P8 flyttes.

·         Det bygges hovedvegadkomst for Bruborg – Geitingsvollen – Katrines Minde, fra Sørvegen (Geitingsvollen) til Momarkvegen etter alternativ 1 (blå).

Parkeringsplasser

·         P1 tas ut: Hele området gjøres i sin helhet om til F2 friområde.

·         P1 flyttes til område 02C (industri/lager). Område 02C og deler av F1 gjøres om til parkeringsplasser.

·         P2 opprustes midlertidig og gjøres om til friområde/park, når nye og eksisterende parkeringsanlegg er etablert for P6-P7-P8.

·         P5 ved Levanger stadion / Grønns gate bygges slik at disse to områder ses som et fellesområde for gågate/miljøgate/friområde.

Gerd Haugberg (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det legges en ny avlastningsveg langs Sundet fra kirka til vegen Moan – Magneten.

Avstemning:

Løvås utsettelsesforslag avvist med 6 mot 4 stemmer.

Skjesols forslag pkt. 1 enstemmig tiltrådt.

Skjesols forslag pkt. 2 tiltrådt med 9 mot 1 stemme.

Skjesols forslag pkt. 3 enstemmig tiltrådt.

Skjesols forslag pkt. 4 tiltrådt med 5 mot 5 stemmer. Leders stemme avgjorde.

Skjesols forslag pkt. 5 tiltrådt med 7 mot 3 stemmer.

Skjesols forslag pkt. 6 enstemmig tiltrådt.

Skjesols fellesforslag enstemmig tiltrådt.

Løvås forslag pkt. 1 avvist med 6 mot 4 stemmer.

Løvås forslag pkt. 2 enstemmig tiltrådt.

Løvås forslag pkt. 3 enstemmig tiltrådt.

Rehtmars forslag ang.  transport, kulepunkt 1 tiltrådt med 6 mot 4 stemmer.

Rehtmars forslag ang.  transport, kulepunkt 2 tiltrådt med 9 mot 1 stemme.

Rehtmars forslag ang estetikk, kulepunkt 1 enstemmig tiltrådt.

Oversendelsesforslag fremmet i møtet oversendt uten realitetsvotering.

Rådmannens forslag til innstilling, med endringer-/tillegg i møtet, tiltrådt med 9 mot 1 stemme.

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg (SP)

INNSTILLING:

1.        Reguleringsplan for Levanger sentrum m/bestemmelser og retningslinjer, datert 12.06.07, revidert 27.06.07 og 23.04.08, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1, med følgende endringer-/tillegg:

a)     § 16 Offentlig trafikkområder

·         Det innarbeides nytt punkt: Lyskryss Kirkegt. Bakkegt. 

b)    § 20.11 andre avsnitt permanent uteservering i Tollbugata taes ut

c)     Planbeskrivelsen om fartsgrenser og fartsdempere taes ut av planen og legges   fram som en egen sak.

d)    Det kan i planperioden utredes trafikkregulerende tiltak for å få ned gjennomgangstrafikken i Kirkegt., der avgift kan være et av virkemidlene.

e)     Vegforbindelse fra Geitingsvollen alt. 2 skal også utredes

f)     Området rundt Levanger videregående sikres til skoleutvidelse.

g)    Veg langs FT2 taes ut. 

h)    Parkeringshus på ”Løvåstomta” i 3 etasjer tas inn i planen

i)      Det avsettes områder til sykkelparkering ved arbeidsplasser og skoler

j)     Transport:

o        Elvegata: Ny avlastningsveg i Elvegata flyttes så langt mot jernbanen som mulig og det tilrettelegges for garasjer og støydemping mellom avlastningsveg og eksisterende bebyggelse i området 09 og 13.

o        Fartsdempende tiltak for Tollbugt. – Torggt., Sjøgt., Kirkegt., Jernbanegt. og flere steder i Kirkegt. tas ut.

k)    Estetikk:

o        Det opprettes estetikkutvalg for Levanger kommune. Når estetiske retningslinjer er utarbeidet for plan- og byggesaksbehandling implementeres disse i reguleringsplan for Levanger sentrum.

2.        Anbefalingene i vedlegg 6; ”Avlastningsveger/turstisystem – Levanger sentrum” (rev. juni 2007), som ligger utenfor planområdet, bearbeides videre og legges inn som en del av premissene for revisjon av kommunedelplan for Levanger sentrum og kommuneplanens arealdel.

3.        Kommunal vedtekt til plan- og bygningslovens § 66, om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, gjennomføres.

4.        Prosjektarbeid med følgende innhold igangsettes:

·         Trehusbyen Levanger i kulturhistorisk perspektiv

·         Kulturvernfaglig vurdering av det middelalderske kulturlaget.

·         Ny veileder for byggeskikk

·         Veileder for fargesetting

·         Gjennomgang av bevaringsverdig bebyggelse, gårdsrom og andre objekt

*************

Oversendelsesforslag (ikke realitetsbehandlet):

Det anlegges flere parkeringsplasser ved kirkegården og slakteritomta, grøntarealet F1 kan reduseres noe

Oversendelsesforslag (ikke realitetsbehandlet):

Alternativ løsning for busstrasse’ inn mot sentrum

Det må utredes flere alternativ i samband med vedtak i økonomiplanen.

Trafikken inn til sentrum nordfra er liten, de store boligområdene ligger sør for byen, så det er kun en bedre løsning for bussene som utløser og bygge ny Elvegt

Da kan en alternativ løsning være å beholde dagens rute, en forlenges av Jernbanegt fra P1 og til rundkjøring Kirkegt. det kan også gi mulighet for busstopp ved Bo-og aktivitetssentret.  Framfor forlengelse av Elvegata langs elva og jernbanen mot Kirkegata.og med bygging av ny gate helt fra kryss Tollbugt.

Det er viktig at dagens bomiljø beholdes, og det kan pålegges eierne og forskjønne garasjerekken mot jernbanen. Beboerne i denne delen av byen er pålagt strenge reguleringsbestemmelser, småhusbebyggelsen er en forskjønnelse for byen, og stell og vedlikehold blir i varetatt av beboerne.

Oversendelsesforslag (ikke realitetsbehandlet):

1.        Gangbru over jernbanesporet fra ”Løvåstomta” mot Sykehuset Levanger og Levanger videregående skole vurderes.

2.        Tilførselsvei fra boligområder sør/øst for sentrum mot Heir- vurderes.

3.        Tilførselsvei til E 6 fra boligområder på Nesset mot Nossum/ Gråmyra vurderes.

4.        Tilførselsvei til rundkjøring på fylkesvei 125 ( Moan, Branes fra Forskningsveien/Halsanveien og eventuelt Gjeitingsvollen, vurderes.

Oversendelsesforslag (ikke realitetsbehandlet):

Transport:

·         Avlastningsveg sørover: Det vurderes ny avlastningsveg (korridor) fra P2 og langs jernbanen med tilkopling til hovedveg Alt 4 (rød), fra Sørvegen (Geitingsvollen) til Momarkvegen. Avlastningsveg legges mellom områdene, 27-32-36-17B-47A og jernbanen og P8 flyttes.

·         Det bygges hovedvegadkomst for Bruborg – Geitingsvollen – Katrines Minde, fra Sørvegen (Geitingsvollen) til Momarkvegen etter alternativ 1 (blå).

Parkeringsplasser:

·         P1 tas ut: Hele området gjøres i sin helhet om til F2 friområde.

·         P1 flyttes til område 02C (industri/lager). Område 02C og deler av F1 gjøres om til parkeringsplasser.

·         P2 opprustes midlertidig og gjøres om til friområde/park, når nye og eksisterende parkeringsanlegg er etablert for P6-P7-P8.

·         P5 ved Levanger stadion / Grønns gate bygges slik at disse to områder ses som et fellesområde for gågate/miljøgate/friområde.

Oversendelsesforslag (ikke realitetsbehandlet):

Det legges en ny avlastningsveg langs Sundet fra kirka til vegen Moan – Magneten. -  ^

 

 

 

PS 47/08 Levanger Stasjon - Universiell utforming, høringsforslag

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Planforslaget for Levanger stasjon basert på universell utforming gir et godt grunnlag for å heve tilgjengelighet, trafikksikkerhet og miljøet totalt sett i området på og rundt jernbanestasjonen.

Planforslaget sendes ut på høring med minimum 30 dagers høringsfrist.  -  ^

 

 

 

PS 48/08 1719/315/172 og 1719/315/90 - Byggmester Grande AS - søknad om riving av bygninger - Jernbanegata 27 A og Håkon den godes gate 32 B

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Forslag i møte:

Guri SkjesolGuri Skjesol (SP) fremmet følgende endringsforslag, nytt pkt. 1:

Det legges ned midlertidig forbud, inntil sentrumsplanen er vedtatt, mot deling og byggearbeid; på eiendommen gnr 315 bnr.172 og gnr.315/90 (PBL § 33).

Guri Skjesol (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Byggmester Grande utarbeider i samarbeid med estetikkutvalget fasadetegninger som er helt i tråd med opprinnelige fasader i Bjørås og Larsengården.
Det vil være uaktuelt å vurdere riving dersom gårdene ikke tilbakeføres til sine opprinnelige fasader. Sammenbyggingen av gårdene må være tilbaketrukket og lite visuelt preget.

Avstemning:

Skjesols tilleggsforslag vedtatt med 5 mot 5 stemmer. Leders stemme avgjorde.

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det legges ned midlertidig forbud mot deling og byggearbeid på eiendommen gnr 315 bnr.172 og gnr.315/90 (PBL § 33).

Byggmester Grande utarbeider i samarbeid med estetikkutvalget fasadetegninger som er helt i tråd med opprinnelige fasader i Bjørås og Larsengården.
Det vil være uaktuelt å vurdere riving dersom gårdene ikke tilbakeføres til sine opprinnelige fasader. Sammenbyggingen av gårdene må være tilbaketrukket og lite visuelt preget.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. -  ^

 

 

 

PS 49/08 Reguleringsplan  1719/276/5 -  Kathrines Minde

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Forslag til plankart datert 14.03.08 og bestemmelser sist revidert 17.03.08 endres på følgende punkter:

Deretter legges forslag til reguleringsplan for Kathrines Minde 1719/276/5, med reviderte bestemmelser og plankart ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL § 27-1,2.

Bebyggelsen bør tilrettelegges for oppvarming med fornybar energi. -  ^

 

 

PS 50/08 Reguleringsplan Åsvegen 27, Skogn - 1719/37/226

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Åsvegen 27, Skogn - 1719/37/226, datert 26.05.08 avvises med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.  -  ^

 

 

PS 51/08 Endring av reg.plan E6 - Nossum - Eidsbotn - nedre del av Momarka del 2 - justering av boligtomt/friområde

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Forslag i møte:

Guri Skjesol (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Forslag til endring av reg.plan E6 - Nossum - Eidsbotn - nedre del av Momarka del 2 - justering av boligtomt/friområde, legges ut til offentlig ettersyn.

Det omsøkte areal er en ytterkant mot gammel bebyggelse, og ikke noen naturlig del av friområdet. Tomteselskapet har ingen innsigelse.

Avstemning:

Skjesols forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Forslag til endring av reg.plan E6 - Nossum - Eidsbotn - nedre del av Momarka del 2 - justering av boligtomt/friområde, legges ut til offentlig ettersyn.

Det omsøkte areal er en ytterkant mot gammel bebyggelse, og ikke noen naturlig del av friområdet. Tomteselskapet har ingen innsigelse. -  ^

 

 

PS 52/08 Bebyggelsesplan - Helge Ingstads veg 7 - 1719/274/23

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Forslag i møte:

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Landbruksdirektørens innsigelse tas ikke til følge, bebyggelsesplan for Helge Ingstads veg 7 godkjennes. Det er viktig og få på plass et bygg for postterminal.

Begrunnelse:

Dette arealet brukes ikke i jordbrukssammenheng, det ligger inneklemt mellom eksisterende næringsbygg og jernbanen, og passer godt til dette formålet.

Reguleringsplan Røstad vedtatt i SAK NR: 38/98 . har ingen bestemmelser som angir verken jordvern, avsatt til høgskolerelatert virksomheter eller forutsetning om høy utnyttelsesgrad.

Tilleggskommentar:

Landbruksdirektøren har levert innsigelse til bebyggelsesplan for Helge Ingstads veg begrunnet i tre hovedpunkt:

 1. Det klart innskjerpede jordvernet.
 2. Området ble frigitt til sentrumsformål/høgskolerelaterte virksomheter.
 3. Klar forutsetning om høg utnyttelse.

Finner grunn til å minne om at dette er en bebyggelsesplan og ikke en reguleringsplan.

Bebyggelsesplanen er helt i tråd med vedtatt reguleringsplan som gjelder for området.

Det blir helt uholdbart at en vedtatt juridisk bindende reguleringsplan skal bli helt tilsidesatt ved behandling av en bebyggelsesplan.

Dette fordi det skaper en uholdbar situasjon når det gjelder forutsigbarhet, både for tomteeiere, næringsaktører og arbeidstakere

Kommentarer til de enkelte punkt i fylkesmannens begrunnelse for innsigelse:

 1. Det klart innskjerpede jordvernet gir ingen tilbakevirkende kraft overfor allerede vedtatte reguleringsplaner.
 2. Det står ingenting i gjeldende reguleringsplan om at området er forbeholdt høgskolerelaterte formål. Den formuleringen ble tatt ut av reguleringsplanen etter pålegg fra Fylkesmannen.
 3. I reguleringsplanen står det ingenting om høg utnytting. Det eneste som står er et punkt om maks utnytting, ingenting om minimum utnytting.

Konklusjonen må bli at fylkesmannen skulle ha kommet med innsigelse basert på disse tre hovedpunktene under behandlingen av reguleringsplanen for området, ikke nå når behandlingen dreier seg om en bebyggelsesplan.

Dessuten er fylkesmannen på kollisjonskurs med seg selv når det gjelder punktet om høgskolerelaterte virksomheter da det var fylkesmannen selv som ba om at dette punktet måtte tas ut av reguleringsplanen ved dennes behandling.

Innsigelsen fra fylkesmannen til bebyggelsesplanen har resultert i dersom den skulle bli stående, at Levanger Kommune blir fratatt 40 arbeidsplasser fordi Posten da flytter sin virksomhet til en annen kommune, da det er kun denne tomten som er aktuell i Levanger Kommune.

Beklager sterkt at fylkesmannen i sin innsigelse sier at det er ønsket at posten flytter virksomheten til en annen kommune.

Avstemning:

Rebergs forslag til vedtak, med tilleggskommentar, vedtatt med 8 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til vedtak.

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg (SP).

VEDTAK:

Landbruksdirektørens innsigelse tas ikke til følge, bebyggelsesplan for Helge Ingstads veg 7 godkjennes. Det er viktig og få på plass et bygg for postterminal.

Begrunnelse:

Dette arealet brukes ikke i jordbrukssammenheng, det ligger inneklemt mellom eksisterende næringsbygg og jernbanen, og passer godt til dette formålet.

Reguleringsplan Røstad vedtatt i SAK NR: 38/98 . har ingen bestemmelser som angir verken jordvern, avsatt til høgskolerelatert virksomheter eller forutsetning om høy utnyttelsesgrad.

Tilleggskommentar:

Landbruksdirektøren har levert innsigelse til bebyggelsesplan for Helge Ingstads veg begrunnet i tre hovedpunkt:

 1. Det klart innskjerpede jordvernet.
 2. Området ble frigitt til sentrumsformål/høgskolerelaterte virksomheter.
 3. Klar forutsetning om høg utnyttelse.

Finner grunn til å minne om at dette er en bebyggelsesplan og ikke en reguleringsplan.

Bebyggelsesplanen er helt i tråd med vedtatt reguleringsplan som gjelder for området.

Det blir helt uholdbart at en vedtatt juridisk bindende reguleringsplan skal bli helt tilsidesatt ved behandling av en bebyggelsesplan.

Dette fordi det skaper en uholdbar situasjon når det gjelder forutsigbarhet, både for tomteeiere, næringsaktører og arbeidstakere.

Kommentarer til de enkelte punkt i fylkesmannens begrunnelse for innsigelse:

 1. Det klart innskjerpede jordvernet gir ingen tilbakevirkende kraft overfor allerede vedtatte reguleringsplaner.
 2. Det står ingenting i gjeldende reguleringsplan om at området er forbeholdt høgskolerelaterte formål. Den formuleringen ble tatt ut av reguleringsplanen etter pålegg fra Fylkesmannen.
 3. I reguleringsplanen står det ingenting om høg utnytting. Det eneste som står er et punkt om maks utnytting, ingenting om minimum utnytting.

Konklusjonen må bli at fylkesmannen skulle ha kommet med innsigelse basert på disse tre hovedpunktene under behandlingen av reguleringsplanen for området, ikke nå når behandlingen dreier seg om en bebyggelsesplan.

Dessuten er fylkesmannen på kollisjonskurs med seg selv når det gjelder punktet om høgskolerelaterte virksomheter da det var fylkesmannen selv som ba om at dette punktet måtte tas ut av reguleringsplanen ved dennes behandling.

Innsigelsen fra fylkesmannen til bebyggelsesplanen har resultert i dersom den skulle bli stående, at Levanger Kommune blir fratatt 40 arbeidsplasser fordi Posten da flytter sin virksomhet til en annen kommune, da det er kun denne tomten som er aktuell i Levanger Kommune.

Beklager sterkt at fylkesmannen i sin innsigelse sier at det er ønsket at posten flytter virksomheten til en annen kommune. -  ^

 

 

PS 53/08 Bebyggelsesplan for Finnemarka 11

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Habilitet:

Geir Tore Persøys (FRP) habilitet ble vurdert av plan- og utviklingskomiteen.

Persøy ble av plan- og utviklingskomiteen enstemmig erklært inhabil.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

******

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer tar en felles befaring før andre gangs behandling av saken.

******

VEDTAK:

Forslag til bestemmelser datert 04.02.08 endres på følgende punkter:

Plankart sist revidert 01.06.08 endres på følgende punkter:

·         Støyskjermingstiltak tegnes inn på plankartet.

Deretter legges revidert forslag til reguleringsplan for Finnemarka 11 ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL § 27-1,2. -  ^

 

 

PS 54/08 Klage på reguleringsplan for Kjønstadmarka

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Utdelt i møte:

·         Brev fra advokatfirmaet Christensen-Ertsaas-Kjøren-Smalås ANS v/Anders Kjøren, datert 13.06.08.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Klage fra Tore Andersen m.fl., mottatt 06.05.08, på kommunestyrets vedtak den 16.04.08 i sak nr. 24/08; ”Reguleringsplan for Kjønstadmarka boligfelt etappe 1” avvises. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for behandling. -  ^

 

 

PS 55/08 Klage på reguleringsplan for Linus Jenssen tomten - 1719/275/28 + 34, 780

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Forslag i møte:

Flemming Rehtmar fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 2:

Klagen gis oppsettende virkning til saken er ferdig behandlet hos Fylkesmannen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 vedtatt med 9 mot 1 stemme.

Rehtmars endringsforslag pkt. 2 vedtatt med 7 mot 3 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag pkt. 2.

VEDTAK:

1.        Klage fra Monica Folden m.fl., datert 30.05.08, på kommunestyrets vedtak den 21.05.08 i sak nr. 39/08; ”Reguleringsplan for Linus Jenssen tomten - 1719/275/28 + 34, 780” avvises. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for behandling.

2.        Klagen gis oppsettende virkning til saken er ferdig behandlet hos Fylkesmannen. -  ^

 

 

PS 56/08 Utbyggingsavtale Kjønstadmarka boligfelt etappe 1

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Forslag i møte:

Einar Vandvik (V) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt pkt. 3 under kapittel C:

Eksisterende boliger i feltet tilknyttes det nye avløpsanlegget. Utbygger bekoster all utbygging og tilknytning til kommunalt anlegg.

Begrunnelse:

De eksisterende beboere har i dag et privat kloakkanlegg som de selv har finansiert og er driftsansvarlige for. Deler av dette vil ligge under planlagt ny asfaltert vei. Dette kan påføre dem store utgifter ved reparasjon, oppgraving osv.

Gammelt pkt. 3 blir nytt pkt.

Avstemning:

Vandviks tilleggsforslag avvist med 9 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Kjønstadmarka boligfelt etappe 1” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. -  ^

 

 

PS 57/08 Fv. 108 i Åsen, nedklassifisering av deler av vegen til kommunal

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Forslag i møte:

Guri Skjesol (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Resterende veg gjennom jernbaneundergangen og fram til E6 vil etter åpning av ny veg stenges for biltrafikk og blir benyttet som gang-/sykkelveg. Jernbaneverkets utbedringer av jernbaneundergangen må ivareta G/S

Avstemning:

Skjesols tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

Saksordfører:

Siv By (SP).

INNSTILLING:

Levanger kommune overtar deler av fylkesveg 108 fra E6 og fram til ny fylkesveg v/Vang til kommunal drift fra det tidspunkt ny bru og ny veg tas i bruk. Framtidig vedlikehold av jernbaneundergangen på strekningen overtas ikke til kommunal drift eller utbedring.  -  ^

 

 

PS 58/08 Estetikkutvalg Levanger kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Forslag i møte:

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende forslag:

Følgende velges som medlemmer i uvalget:

·         Leder: Bent Ingar Fuglu

·         Medlem:  Oddvar Olsen

·         Medlem:  Anne-Gro Erikstad

Kontaktperson mellom estetikkutvalget og plan- og utviklingskomiteen: Gunnar Løvås

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende endringsforslag:

Mandatets pkt. 2 endres til:

- være et forum i spørsmål som handler om det estetiske i by- og landskapsutvikling.

Avstemning:

Rebergs endringsforslag enstemmig vedtatt.

Rebergs forslag på medlemmer enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

1.        Det opprettes et eget Estetikkutvalg for Levanger som underutvalg til Plan- og utviklingskomiteen.

2.        Utvalget gis mandat som foreslått av Driftskomiteen og rådmannen, jfr. saksframlegg.

Mandatets pkt. 2 endres til:

- være et forum i spørsmål som handler om det estetiske i by- og landskapsutvikling.

3.        Utvalget gis arbeidsoppgaver som foreslått av rådmannen i saksframlegget.

Utvalget skal ha 3 medlemmer. Følgende velges som medlemmer i uvalget:

·         Leder: Bent Ingar Fuglu

·         Medlem:  Oddvar Olsen

·         Medlem:  Anne-Gro Erikstad

Kontaktperson mellom estetikkutvalget og plan- og utviklingskomiteen: Gunnar Løvås

4.        Det utarbeides estetiske retningslinjer for plan- og byggesaksbehandling i Levanger kommune. Estetikkutvalget benyttes som rådgivende utvalg i utarbeidelsen.         

5.        Det opprettes en byggeskikkspris i Levanger. Estetikkutvalget får ansvar for utarbeidelse av statutter og plukke ut aktuelle kandidater.

INNSTILLING:

Mht. møtegodtgjørelse likestilles Estetikkutvalget og Trafikksikkerhetsutvalget. Det gis ikke vanlig møtegodtgjørelse, men det gis erstatning for tap i ordinær arbeidsinntekt, jfr. kommunens reglement for godtgjøring.  -  ^

 

 

 

PS 59/08 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - orienteringer

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.06.2008

Forslag i møte:

Saken utsettes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes -  ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^