Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 20.08.08, kl. 14:00-15:20, rom 3008 
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

Sakliste:    | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 60/08

Referatsaker - PUK Levanger

saksutredning

vedtak

PS 61/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

vedtak

PS 62/08

Endring av reg.plan E6 - Nossum - Eidsbotn - nedre del av Momarka del 2

saksutredning

vedtak

PS 63/08

Reguleringsplan Munkebyberget Mariakloster

saksutredning

vedtak

PS 64/08

Reguleringsplan Fredrikkefryd  boligområde - del 2 - revidert forslag

saksutredning

vedtak

PS 65/08

1719/228/2 - Klagebehandling - Søknad om deling av grunneiendom – Fåraaunet

saksutredning

vedtak

PS 66/08

Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune – orienteringer

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Oppmøte:

Representant Møtte

Merknad

Reberg, Alf Magnar

SP

Leder

DNA/SP/KRF

 x

 

Løvås, Gunnar Morten

SV

Nestleder

SV

-

forfall

By, Siv

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Rehtmar, Flemming

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Løvås, Tove Irene

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Rad, Saadat Arman

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Strid, Olav

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Nordahl, Lill Kristin

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Haugberg, Gerd

H

Medlem

Høyre/Venstre

 x

 

Vandvik, Einar

V

Medlem

Høyre/Venstre

-

forfall

Persøy, Geir Tore

FRP

Medlem

FRP

 x

 

Granås, Asle

DNA

Varamedlem 1

DNA/SP/KRF

 x

 (Nordahl)

Børve, Hege Eggen

SV

Varamedlem 3

SV

 x

 (G. Løvås)

Heggdal, Gerd Talsnes

V

Varamedlem 1

Høyre/Venstre

 x

 (Vandvik)

Fra administrasjonen møtte:

Kommunalsjef Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld ^

Merknad

 

 

PS 60/08 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.08.2008

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. -  ^

 

 

PS 61/08 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.08.2008

Forslag i møte:

Siv By, SP og Olav Strid, DNA

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll:

Siv By, SP og Olav Strid, DNA -  ^

 

 

 

 

PS 62/08 Endring av reg.plan E6 - Nossum - Eidsbotn - nedre del av Momarka del 2

Rådmannens forslag til innstilling:

Plankart/endringsforslag ”Endring av reguleringsplan E6 Nossum – Eidsbotn, nedre del av Momarka del 2”, datert 20.04.2008, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr.1.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.08.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Olav Strid, DNA

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

Plankart/endringsforslag ”Endring av reguleringsplan E6 Nossum – Eidsbotn, nedre del av Momarka del 2”, datert 20.04.2008, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr.1.  -  ^

 

 

 

PS 63/08 Reguleringsplan Munkebyberget Mariakloster

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i forslaget til bestemmelser:

·         Bestemmelser ang. garasjer i § 2.2 tas ut.

·         ”bolighus” i § 3.1 erstattes med ”gjestehus”

Deretter vedtas reguleringsplan for Munkebyberget Mariakloster.

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.08.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Siv By, SP

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i forslaget til bestemmelser:

·         Bestemmelser ang. garasjer i § 2.2 tas ut.

·         ”bolighus” i § 3.1 erstattes med ”gjestehus”

 

Deretter vedtas reguleringsplan for Munkebyberget Mariakloster.  -  ^

 

 

 

PS 64/08 Reguleringsplan Fredrikkefryd  boligområde - del 2 - revidert forslag

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelser datert 03.03.08:

Frisiktsoner tegnes inn på plankart sist revidert 14.04.08 og målsettes.

Deretter vedtas Reguleringsplan Fredrikkefryd boligområde - del 2 – revidert forslag

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.08.2008

Vurdering av habilitet:

Gerd Talsnes Heggdal, V, ba om vurdering av sin habilitet.

Heggdal ble enstemmig erklært habil.

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Geir Tore Persøy, FRP

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 10 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelser datert 03.03.08:

Frisiktsoner tegnes inn på plankart sist revidert 14.04.08 og målsettes.

Deretter vedtas Reguleringsplan Fredrikkefryd boligområde - del 2 – revidert forslag  -  ^

 

 

 

PS 65/08 1719/228/2 - Klagebehandling - Søknad om deling av grunneiendom - Fåraaunet

Rådmannens forslag til vedtak:

Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 041/08 i møte 14.05.2008 opprettholdes.

Klage datert 06.06.2008 fra Fylkesmannens miljøvernavdeling tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannens Kommunal- og administrasjonsavdeling for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.08.2008

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Hege Eggen Børve, SV:

Klage datert 06.06.2008 fra Fylkesmannens miljøvernavdeling tas til følge.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Børves forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 041/08 i møte 14.05.2008 opprettholdes.

Klage datert 06.06.2008 fra Fylkesmannens miljøvernavdeling tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannens Kommunal- og administrasjonsavdeling for endelig avgjørelse. -  ^

 

 

 

PS 66/08 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - orienteringer

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.08.2008

Johannes Bremer orienterte PDF  |  powerpoint

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til orientering. -  ^

 

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^