Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 22.12.08, kl. 14:00-15:40, rom 3008 
<< møtekalender

<<
| >>

 

I forbindelse med Riksantikvarens vedtak om midlertidig kulturminnefredning i Levanger sentrum, ble det avholdt ekstraordinært møte i Plan- og utviklingskomiteen, mandag 22.12.08 kl. 14.00, rom 3008, Rådhuset.

Notat av 18.12.08 fra Innherred samkommune, PBOM PDF

Annen relevant informasjon:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Oppmøte:

Representant Møter

Dato/merknad

Reberg, Alf Magnar

SP

Leder

DNA/SP/KRF

 x

 

Løvås, Gunnar Morten

SV

Nestleder

SV

 x

 

By, Siv

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Rehtmar, Flemming

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Løvås, Tove Irene

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Rad, Saadat Arman

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Strid, Olav

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Nordahl, Lill Kristin

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Haugberg, Gerd

H

Medlem

Høyre/Venstre

 x

 

Vandvik, Einar

V

Medlem

Høyre/Venstre

 x

 

Persøy, Geir Tore

FRP

Medlem

FRP

-

forfall

Granås, Asle

DNA

Varamedlem 1

DNA/SP/KRF

 x

(Nordahl)

Persøy, Asgeir

FRP

Varamedlem 1

FRP

 x

(G. T. Persøy)

Fra administrasjonen møtte:

Kommunalsjef Alf B. Haugnes, fungerende enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Øivind Holand, Åsmund Brygfjeld ^

Merknader:

Alf Magnar Reberg, SP, leder, orienterte om kommende sak vedr. torskeoppdrett på Ytterøy.

Alf B. Haugnes, kommunalsjef, orienterte om berammet møte med Riksantikvaren 8. januar 2009, og momenter som vil bli tatt opp på dette møtet.

Følgende sak ble enstemmig vedtatt behandlet på møtet:

Saksnr

Innhold

PS 108/08

Vedr. vedtak om midlertidig fredning ihht. Kulturminneloven - Kulturmiljø i Levanger sentrum

 Hovedutskrift som PDF

 

 

 

PS 108/08 Vedr. vedtak om midlertidig fredning ihht. Kulturminneloven - Kulturmiljø i Levanger sentrum

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.12.2008

Utdelt i møte:

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP:

Plan og Utviklingskomiteen i Levanger Kommune vil med hjemmel i forvaltningslovens § 28 første ledd, klage på vedtak fattet av Riksantikvaren om midlertidig fredning av et samlet kulturmiljø i Levanger sentrum.

- Levanger Kommunestyre vedtok 25.06.2008 i sak 51/08 Reguleringsplan Levanger sentrum.

- Plan og Utviklingskomiteen vil ha svar på om det er mangler i Kommunestyrevedtak 51/08 som gjør at store deler av sentrum er midlertidig fredet.

- Kunne Riksantikvaren midlertidig ha fredet bare Bjørås og Larsengården?

-          Dersom klagen ikke fører frem vil kommunen allerede nå signalisere at vi raskt ønsker og komme i dialog med Riksantikvaren for å få avklart hvilke områder og hus som vil omfattes av varig fredning.

-          Det er Riksantikvaren som etter Kulturminnelovens § 22, er pliktig til å ta kontakt med berørte kommuner når arbeid med fredning starter opp.

-          Levanger Kommune ønsker så raskt som mulig avklaring på hva som vil omfattes av en varig fredning, og vil ha dette arbeidet gjennomført samlet slik at ikke noen huseiere må vente lenger på avklaring om fredning enn andre.

Administrasjonen i kommunen bes dokumentere og underbygge klagen på midlertidig fredning av Levanger sentrum før saken oversendes Riksantikvaren.

Videre bes administrasjonen foreta en juridisk vurdering av lovanvendelsen og håndteringen av saken fra Riksantikvarens side.

Dersom det under dette arbeidet dukker opp ting som gjør at saken på nytt bør behandles av PUK, tar vi saken opp på nytt i møte 21. januar.

Forslag til vedtak fra Einar Vandvik, V:

  1. Levanger kommune tar Riksantikvarens vedtak om midlertidig fredning til etterretning.
  2. Levanger kommune vil i samarbeid med statlige og regionale myndigheter sikre Levangers særpreg som trehusby.
  3. Med trehusbebyggelsen som grunnlag, vil Levanger kommune arbeide for å skape et aktivt og levedyktig sentrum

Begrunnelse:

Utfallet av denne saken er etter vårt syn høyst sannsynlig en fredning av store deler av Levanger sentrum i en eller annen form. Riksantikvarens påpekning at Levanger sentrum med sin unike trehusbebyggelse og reguleringsplan har nasjonal betydning, taler for at departementet mest sannsynlig ikke vil ta klagen til følge. Vi mener derfor at vi ikke skal kaste bort tid med klagebehandling men ta vedtaket til etterretning.

Vi mener videre at det er svært viktig raskt å komme i en konstruktiv dialog med de sentrale og lokale myndigheter for å kartlegge omfanget av fredningen og hvilke gevinster – både økonomiske og faglige - kommunen kan påregnes å få som følge av en fredning.

Med dette som bakgrunn, må kommunen gjennom sine organer sette i gang et arbeid med å gjenskape Levanger sentrum som et aktivt sentrum for bosetning og næringsaktivitet. Her kan vi høste av kunnskap som er ervervet andre steder i landet hvor en har vært gjennom de samme prosessene.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom Vandviks forslag pkt. 1 og Rebergs forslag:

Rebergs forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

Vandviks forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt

Vandviks forslag pkt. 3 enstemmig vedtatt

VEDTAK:

  1. Levanger kommune vil i samarbeid med statlige og regionale myndigheter sikre Levangers særpreg som trehusby.
  2. Med trehusbebyggelsen som grunnlag, vil Levanger kommune arbeide for å skape et aktivt og levedyktig sentrum

Protokolltilførsel:
Et mindretall i Plan- og utviklingskomiteen er av den oppfatning at det ikke vil være fornuftig å klage på Riksantikvarens midletidige fredning av Levanger sentrum. Vi anbefaler derimot Levanger kommune å gå i dialog med Riksantikvaren så snart som mulig for å se på hvilke muligheter som ligger i det midlertidige fredningsvedtaket. Levanger sentrum har bevart mye av særpreget som treby fra slutten av 1800-tallet og har en spesiell byplanhistorie fordi den gjenspeiler bygningslovgivningen og byggeskikk over tid. Vi mener dette er svært verdifullt både lokalt og nasjonalt. Dialog og mulighetsstudie vil være det riktige i denne situasjonen.

Einar Vandvik, V
Gunnar Løvås, SV
Asgeir Persøy, FRP
Olav Strid, DNA

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^