Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 21.01.09, kl.  14:00-16:30, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
- hefte 1 OBS! 8MB
- hefte 2 OBS! 5MB
- hefte 3 OBS! 5MB
- uten vedlegg OBS! 3MB
sak 13/09 PDF
hovedutskrift PDF

Sakliste:    |  som PDF, hefte 1 (sak 1-5) OBS! 8MB - hefte 2  (sak 5-8) OBS! 5MB - hefte 3   (sak 8-12) OBS! 5MB - sakliste uten vedlegg OBS! 3MB - sak 13/09 som PDF  - hovedutskrift som PDF

PS 1/09

Referatsaker - PUK Levanger

saksutredning

vedtak

PS 2/09

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

vedtak

PS 3/09

1719/163/2 - Nils Vestrum - klage på vedtak med avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av naust

saksutredning

vedtak

PS 4/09

Reguleringsplan for Finnemarka 11 - klage på vedtak i PUK sak nr. 83/08

saksutredning

vedtak

PS 5/09

Reguleringsplan Levanger Stadion - 1719/315/146 m.fl.

saksutredning

vedtak

PS 6/09

Reguleringsplan Reemyra 1 - barnehage

saksutredning

vedtak

PS 7/09

Reguleringsplan Torsbustaden - motocrossenter

saksutredning

vedtak

PS 8/09

Reguleringsplan Tronnofoten (område B1 i Kjønstadmarka boligfelt etappe 1)

saksutredning

vedtak

PS 9/09

1719/314/340 - Endring av reguleringsplan Moan senter coop extra, Moan - ny kjøreadkomst for varelevering

saksutredning

vedtak

PS 10/09

1719/314/376 - HUNT Biobank Eiendom AS - Tilbygg til biobanken - Byggetrinn II - Halsanvegen 24 - søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum

saksutredning

vedtak

PS 11/09

1719/371/1/60 -  Gunfrid V Størvold - Flytting av naust - Grønningen Statsalmenning

saksutredning

vedtak

PS 12/09

1719/275/58 - Harry Revdal - søknad om tillatelse til oppføring av garasje

saksutredning

vedtak

PS 13/09

Vurdering om Riksantikvarens vedtak om midlertidig fredning av Levanger sentrum skal påklages

saksutredning
(som PDF)

vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Oppmøte:

 

Representant Møtte

Merknad

Reberg, Alf Magnar

SP

Leder

DNA/SP/KRF

 x

 

Løvås, Gunnar Morten

SV

Nestleder

SV

-

forfall

By, Siv

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Løvås, Tove Irene

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Rad, Saadat Arman

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Strid, Olav

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

inhabil sak 5/09 

Nordahl, Lill Kristin

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Nordli, Arild  

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

 x

 

Haugberg, Gerd

H

Medlem

Høyre/Venstre

 x

 

Vandvik, Einar

V

Medlem

Høyre/Venstre

 x

 

Persøy, Geir Tore

FRP

Medlem

FRP

 x

 

Børve, Hege Eggen

SV

Varamedlem 3

SV

 x

(Løvås)
Granås, Asle

DNA

Varamedlem 1

DNA/SP/KRF

 (x)

for Strid sak 5/09 

Fra administrasjonen møtte:

Kommunalsjef Alf B. Haugnes, fungerende enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Øivind Holand, Åsmund Brygfjeld ^

 

 

 

PS 1/09 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.  -  ^

 

 

 

PS 2/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Geir Tore Persøy, FRP og Lill Kristin Nordahl, DNA

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Geir Tore Persøy, FRP og Lill Kristin Nordahl, DNA  -  ^

 

 

 

PS 3/09 1719/163/2 - Nils Vestrum - klage på vedtak med avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av naust

Rådmannens forslag til vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen har vurdert klagen, men kan ikke se at det foreligger momenter i klagen som tilsier at påklaget vedtak bør oppheves eller endres.

Plan- og bygningssjefens vedtak datert 29.09.2008 opprettholdes og klagen sendes til Fylkesmannen som klageinstans.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP:

Plan og utviklingskomiteen har vurdert klagen, og vil gi klager medhold.

Det gis dispensasjon etter plan og bygningslovens § 7.

Begrunnelse:

 1. Det har vært naust på stedet tidligere.
 2. Naustet er med og danner næringsgrunnlaget på bruket. Bruket driver med hytteutleie der bruk av båt er et viktig moment.
 3. Det er kun dette bruket som ikke har naust i nærområdet.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Rebergs forslag:
Rebergs forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer

VEDTAK:

Plan og utviklingskomiteen har vurdert klagen, og vil gi klager medhold.

Det gis dispensasjon etter plan og bygningslovens § 7.

Begrunnelse:

 1. Det har vært naust på stedet tidligere.
 2. Naustet er med og danner næringsgrunnlaget på bruket. Bruket driver med hytteutleie der bruk av båt er et viktig moment.
 3. Det er kun dette bruket som ikke har naust i nærområdet.  -  ^

 

 

 

PS 4/09 Reguleringsplan for Finnemarka 11 - klage på vedtak i PUK sak nr. 83/08

Rådmannens forslag til innstilling:

Klage fra tiltakshaver dat. 28.11.2008 tas ikke til følge.

Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak nr. 83/08 opprettholdes, og saken framlegges for kommunestyret til behandling.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Inhabilitet:

Geir Tore Persøy, FRP fratrådte som inhabil.

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Siv By, SP:

Den sørligste boligen tas ut av plankartet, og de 4 gjenværende boliger trekkes litt lengre mot sør.

Begrunnelse

Plasseringen av den sørligste boligen bryter med hensynet til terreng og bygde omgivelser, den blir liggende framskutt i terrenget, det vil også gi en bedre og trafikksikker vegløsning.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Bys forslag:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

Klage fra tiltakshaver dat. 28.11.2008 tas ikke til følge.

Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak nr. 83/08 opprettholdes, og saken framlegges for kommunestyret til behandling.  -  ^

 

 

 

PS 5/09 Reguleringsplan Levanger Stadion - 1719/315/146 m.fl.

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

Tegnforklaringen: Det tilføyes at omriss av planlagt og eksisterende bebyggelse er veiledende.

Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:

§ 3.2.4 og 3.5.2: Kotehøyde for parkeringsplan må fastsettes nærmere.  

§ 4.1.9: ”I forbindelse med prosjektering av bebyggelse og uteområder må det tas hensyn til risiko for tilbakeslag av overvann, estimert havnivåstigning og eventuell flom.”

Forslag til reguleringsplan for Levanger Stadion, datert 20.10.2008, legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Kommunal vedtekt til plan- og bygningslovens § 66 a, om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg gjelder.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Habilitet:

Olav Strid, DNA fratrådte som inhabil. Asle Granås, DNA tiltrådte for Strid.

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Einar Vandvik, V, fellesforslag med SV, FRP og DNA:

Plan- og utviklingskomiteen viser til foreslåtte reguleringsplan for utbygging av Levanger stadion. Vi ser positivt på at området utnyttes til boliger i kombinasjon med park/aktivitetsområde.

Saken sendes imidlertid tilbake til forslagsstiller som vi ber framlegge alternative planutforminger av stadionområdet hvor det er tatt mer hensyn til de elementer som er nedfelt i Levanger 2020:

Utbygger er ansvarlig for opparbeidelse av parkområdet ved innflytting av boligene.

Tillegg/endringer fra rådmannen:

§3.2.2

- Tillatt med trafikk til Kirkegata 12 og 14A på/etter V3

Parkering ved Grøns gate og Halsanvegen/Bakkegata framstilles med eget plankart for parkering.

Innkjøringspil fra Halsanvegen til industriområdet påføres kartet.

Innkjøring til offentlig parkering i kjeller endres med pil fra øst.

Avstemning:

Fellesforslaget vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen viser til foreslåtte reguleringsplan for utbygging av Levanger stadion. Vi ser positivt på at området utnyttes til boliger i kombinasjon med park/aktivitetsområde.

Saken sendes imidlertid tilbake til forslagsstiller som vi ber framlegge alternative planutforminger av stadionområdet hvor det er tatt mer hensyn til de elementer som er nedfelt i Levanger 2020:

Utbygger er ansvarlig for opparbeidelse av parkområdet ved innflytting av boligene.  -  ^

 

 

 

 

PS 6/09 Reguleringsplan Reemyra 1 - barnehage

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i forslag til reguleringsbestemmelser for Reemyra 1, datert 30.10.08:

a)       § 2.1, tilføyelse: ”Detaljerte og målsatte tegninger i stor målestokk av kryss med Fylkesveg 111, som viser at kravene i vegnormalene er godtgjort, skal forelegges Statens vegvesen for uttalelse før opparbeidelse.”

b)       § 2.1, tilføyelse: ”Ved søknad om tiltak for barnehage og boliger skal det medfølge støyberegninger som viser at kravene til støynivå blir tilfredsstilt.”

c)       § 2.2, tilføyelse: ”Støynivået for barnehage og boliger skal på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk ikke overskride Lden 55 dB og utenfor soverom, natt kl. 23 – 07, ikke overskride L5AF 70 dB. Eventuelle støyavbøtende tiltak skal være gjennomført før barnehage og boliger tas i bruk.”

d)       § 2.2, tilføyelse: ”Uteoppholdsområder for barnehage skal skjermes for støy ved hjelp av støyskjerm eller ved plassering av bygning.”

e)       § 3.5: ”Det kan ikke etableres kjøpesenter med bruksareal/BRA større enn 3000 m².”

f)        § 3.5: Det kombinerte formålet forretning/industri/bolig suppleres med /kontor. Ordet kontor tas også inn i andre og siste setning. Plankartet oppdateres også mht. kontor.

Endring av reguleringsplan for Reemyra 1, datert 30.10.08, m/overnevnte endringer, vedtas jfr. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Utbygger bes vurdere å legge til rette for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder. Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Hege Eggen Børve, SV:

Det tas høyde for at sikkerhetsmessige forhold mht. veier i nærområdet, samt jernbane, er tilfredsstillende.

Avstemning:

Børves tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling med vedtak i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i forslag til reguleringsbestemmelser for Reemyra 1, datert 30.10.08:

a)       § 2.1, tilføyelse: ”Detaljerte og målsatte tegninger i stor målestokk av kryss med Fylkesveg 111, som viser at kravene i vegnormalene er godtgjort, skal forelegges Statens vegvesen for uttalelse før opparbeidelse.”

b)       § 2.1, tilføyelse: ”Ved søknad om tiltak for barnehage og boliger skal det medfølge støyberegninger som viser at kravene til støynivå blir tilfredsstilt.”

c)       § 2.2, tilføyelse: ”Støynivået for barnehage og boliger skal på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk ikke overskride Lden 55 dB og utenfor soverom, natt kl. 23 – 07, ikke overskride L5AF 70 dB. Eventuelle støyavbøtende tiltak skal være gjennomført før barnehage og boliger tas i bruk.”

d)       § 2.2, tilføyelse: ”Uteoppholdsområder for barnehage skal skjermes for støy ved hjelp av støyskjerm eller ved plassering av bygning.”

e)       § 3.5: ”Det kan ikke etableres kjøpesenter med bruksareal/BRA større enn 3000 m².”

f)        § 3.5: Det kombinerte formålet forretning/industri/bolig suppleres med /kontor. Ordet kontor tas også inn i andre og siste setning. Plankartet oppdateres også mht. kontor.

Endring av reguleringsplan for Reemyra 1, datert 30.10.08, m/overnevnte endringer, vedtas jfr. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Utbygger bes vurdere å legge til rette for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder. Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming.

Det tas høyde for at sikkerhetsmessige forhold mht. veier i nærområdet, samt jernbane, er tilfredsstillende.  -  ^

 

 

 

 

PS 7/09 Reguleringsplan Torsbustaden - motocrossenter

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a)       Tilføyelse § 2.1: ”I forbindelse med søknad om tiltak skal det også legges fram støyberegninger som viser at kravene til støynivå blir tilfredsstilt. Sikkerhetskrav for publikum må beskrives i forbindelse med byggesøknad.”

b)       Tilføyelse § 2.2: ”Nødvendig parkering og toaletter må være i orden, før baneanlegg tas i bruk. Eventuelle støyavbøtende tiltak skal være gjennomført før baneanlegg tas i bruk.”

c)       Tilføyelse § 2.3: ”Maksimalt støynivå (L5AF) og ekvivalent støynivå (Lden) skal for mest støyutsatt bolig og fritidsbolig ikke overskride henholdsvis 60 og 45 dB.

d)       Ny § 2.4 Universell utforming: ”Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bebyggelse og utomhusanlegg.”

e)       § 3.2 andre ledd: T-BRA endres til BRA og følgende tilføyes: ”Bebyggelse skal ligge lavest mulig i terrenget og kan ha gesimshøyde inntil 6,0 meter og mønehøyde inntil 7,5 meter.”

f)        Tilføyelse § 3.2:”Skråninger og skjæringer som etableres i forbindelse med bygging av baner skal tilsås. Dersom det må bygges voller som støyskjerming, skal disse ha en god utforming som landskapselement og tilplantes med stedlig vegetasjon.”

Forslag til reguleringsplan for Torsbustaden motocrossenter, datert 21.11.2008, med endringer som anført ovenfor legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Endring av forslag fra rådmannen, pkt. c):

c)  Tilføyelse § 2.3: ”For mest støyutsatt bolig/fritidsbolig skal maksimalt støynivå (L5AF) ikke overskride 60 dB og ekvivalent støynivå (Lden) ikke overskride 45 dB.”

Saksordfører:

Olav Strid, DNA

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med vedtatt endring i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a)       Tilføyelse § 2.1: ”I forbindelse med søknad om tiltak skal det også legges fram støyberegninger som viser at kravene til støynivå blir tilfredsstilt. Sikkerhetskrav for publikum må beskrives i forbindelse med byggesøknad.”

b)       Tilføyelse § 2.2: ”Nødvendig parkering og toaletter må være i orden, før baneanlegg tas i bruk. Eventuelle støyavbøtende tiltak skal være gjennomført før baneanlegg tas i bruk.”

c)       Tilføyelse § 2.3: ”For mest støyutsatt bolig/fritidsbolig skal maksimalt støynivå (L5AF) ikke overskride 60 dB og ekvivalent støynivå (Lden) ikke overskride 45 dB.”

d)       Ny § 2.4 Universell utforming: ”Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bebyggelse og utomhusanlegg.”

e)       § 3.2 andre ledd: T-BRA endres til BRA og følgende tilføyes: ”Bebyggelse skal ligge lavest mulig i terrenget og kan ha gesimshøyde inntil 6,0 meter og mønehøyde inntil 7,5 meter.”

f)        Tilføyelse § 3.2:”Skråninger og skjæringer som etableres i forbindelse med bygging av baner skal tilsås. Dersom det må bygges voller som støyskjerming, skal disse ha en god utforming som landskapselement og tilplantes med stedlig vegetasjon.”

Forslag til reguleringsplan for Torsbustaden motocrossenter, datert 21.11.2008, med endringer som anført ovenfor legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.  -  ^

 

 

 

 

PS 8/09 Reguleringsplan Tronnofoten (område B1 i Kjønstadmarka boligfelt etappe 1)

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endring på plankartet:

Tegnforklaringen: ”Planlagt bebyggelse med takfall, illustrasjon” endres til ”Planlagt bebyggelse med takfall, veiledende.”

Forslag til reguleringsplan for Tronnofoten - alternativ 2, datert 18.12.08, med overnevnte endring, legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Bebyggelsen bør tilrettelegges for oppvarming med fornybar energi.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Ingen

Saksordfører:

Einar Vandvik, V

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endring på plankartet:

Tegnforklaringen: ”Planlagt bebyggelse med takfall, illustrasjon” endres til ”Planlagt bebyggelse med takfall, veiledende.”

Forslag til reguleringsplan for Tronnofoten - alternativ 2, datert 18.12.08, med overnevnte endring, legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Bebyggelsen bør tilrettelegges for oppvarming med fornybar energi.  -  ^

 

 

 

 

PS 9/09 1719/314/340 - Endring av reguleringsplan Moan senter coop extra, Moan - ny kjøreadkomst for varelevering

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende tilføyelser i reguleringsbestemmelsene:

a)       § 2.3, tilføyelse:

”Prosjektmaterialet skal blant annet omfatte en målsatt detaljert plantegning i stor målestokk som viser at normale geometriske krav i henhold til vegnormalene er oppfylt, gjøre rede for nødvendige trafikksikkerhetstiltak samt eventuelle tiltak for sikring av bratt sideterreng. Prosjektmaterialet skal sendes Statens vegvesen for uttalelse, før tiltaket godkjennes i kommunen.”

Reguleringsplan datert 18.09.08, m/bestemmelser datert 29.10.08, og med overnevnte endring, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Ingen 

Saksordfører:

Tove Løvås, DNA

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende tilføyelser i reguleringsbestemmelsene:

b)       § 2.3, tilføyelse:

”Prosjektmaterialet skal blant annet omfatte en målsatt detaljert plantegning i stor målestokk som viser at normale geometriske krav i henhold til vegnormalene er oppfylt, gjøre rede for nødvendige trafikksikkerhetstiltak samt eventuelle tiltak for sikring av bratt sideterreng. Prosjektmaterialet skal sendes Statens vegvesen for uttalelse, før tiltaket godkjennes i kommunen.”

Reguleringsplan datert 18.09.08, m/bestemmelser datert 29.10.08, og med overnevnte endring, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.  -  ^

 

 

 

 

PS 10/09 1719/314/376 - HUNT Biobank Eiendom AS - Tilbygg til biobanken - Byggetrinn II - Halsanvegen 24 - søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum

Rådmannens forslag til vedtak:

Med bakgrunn i de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget gis det dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplanen for Levanger sentrum slik at tilbygg kan føres opp inntil 3.5 meter fra regulert byggegrense (PBL § 7).

Administrasjonen gis fullmakt til å behandle byggesaken når fullstendige tegninger foreligger.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Olav Strid, DNA:

Det påpekes nødvendighet av støyisolering mot framtidig veg.

Avstemning:

Strids forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med vedtatt tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med bakgrunn i de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget gis det dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplanen for Levanger sentrum slik at tilbygg kan føres opp inntil 3.5 meter fra regulert byggegrense (PBL § 7).

Administrasjonen gis fullmakt til å behandle byggesaken når fullstendige tegninger foreligger.

Det påpekes nødvendighet av støyisolering mot framtidig veg.  -  ^

 

 

 

 

PS 11/09 1719/371/1/60 -  Gunfrid V Størvold - Flytting av naust - Grønningen Statsalmenning

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad om flytting og oppføring av nytt naust i Grønningen Statsallmenning avslås med hjemmel i kommuneplanens arealdel; jf. plan- og bygningslovens § 20-6.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP:
Søknad innvilges.

Det gis dispensasjon etter plan og bygningslovens § 7.

Det forutsettes at eksisterende naust rives og at tomta blir ryddet.

Begrunnelse:

 1. Antall naust i området øker ikke.
 2. Naustet flyttes til det sted som allerede i dag brukes til landligge for båt.
 3. Det ble i 2006 gitt tillatelse for tilsvarende flytting av 4 naust i området.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Rebergs forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

Søknad om flytting og oppføring av nytt naust i Grønningen Statsallmenning avslås med hjemmel i kommuneplanens arealdel; jf. plan- og bygningslovens § 20-6.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.  -  ^

 

 

 

PS 12/09 1719/275/58 - Harry Revdal - søknad om tillatelse til oppføring av garasje

Rådmannens forslag til vedtak:

Dispensasjon fra reguleringsplan vedrørende grad av utnytting samt plan- og bygningslovens § 31 (virkninger av reguleringsplan) innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. Som begrunnelse vises det til vurderingene med konklusjon i saksframlegget.

Det forutsettes at garasjen plasseres som vist på situasjonsplan datert 25.09.08.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr forvaltningslovens § 28. Underretning om vedtaket sendes til partene i saken.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Dispensasjon fra reguleringsplan vedrørende grad av utnytting samt plan- og bygningslovens § 31 (virkninger av reguleringsplan) innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. Som begrunnelse vises det til vurderingene med konklusjon i saksframlegget.

Det forutsettes at garasjen plasseres som vist på situasjonsplan datert 25.09.08.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr forvaltningslovens § 28. Underretning om vedtaket sendes til partene i saken.  -  ^

 

 

 

 

PS 13/09 Vurdering om Riksantikvarens vedtak om midlertidig fredning av Levanger sentrum skal påklages

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Vedtak i PUK sak 108/08 oppheves.
 2. Plan- og utviklingskomiteen ser at en fredning av deler av sentrum kan gi positive muligheter til markedsføring av byen, faglig rådgivning i bevaringsarbeidet og muligheter for å søke tilskudd fra Riksantikvaren.
 3. Plan- og utviklingskomiteen klager på avgrensningen av det midlertidige fredningsområdet, og ber om at det avgrenses til område som er avsatt til ”spesialområde bevaring” i reguleringsplan for Levanger sentrum (Forvaltningslovens § 28). 
 4. Plan- og utviklingskomiteen ønsker at det vedtatte utredningsarbeidet som kommunen skal igangsette (pkt. 4 i kommunestyrets vedtak i sak 51/08), samordnes med det fredningsarbeid Riksantikvaren skal igangsette. I den sammenheng er det behov for å vurdere om andre kvartaler/ bygningsmiljøer innenfor reguleringsplanens område skal inngå i arbeidet.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Vedtak i PUK sak 108/08 oppheves.
 2. Plan- og utviklingskomiteen ser at en fredning av deler av sentrum kan gi positive muligheter til markedsføring av byen, faglig rådgivning i bevaringsarbeidet og muligheter for å søke tilskudd fra Riksantikvaren.
 3. Plan- og utviklingskomiteen klager på avgrensningen av det midlertidige fredningsområdet, og ber om at det avgrenses til område som er avsatt til ”spesialområde bevaring” i reguleringsplan for Levanger sentrum (Forvaltningslovens § 28). 
 4. Plan- og utviklingskomiteen ønsker at det vedtatte utredningsarbeidet som kommunen skal igangsette (pkt. 4 i kommunestyrets vedtak i sak 51/08), samordnes med det fredningsarbeid Riksantikvaren skal igangsette. I den sammenheng er det behov for å vurdere om andre kvartaler/ bygningsmiljøer innenfor reguleringsplanens område skal inngå i arbeidet.  -  ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^