Gå til Frostatings hovedside

Meråker kommune Stjørdal kommune Frosta kommune Levanger kommunes internettsider Verdal kommune Inderøy kommune Steinkjer kommunes internettsider Verran kommune's internettsider

Møtereferat Frostating 14.03.2006       møteplan

<<

 >>

som PDF for utskrift

Sted:  Stjørdal Rådhus, kommunestyresalen

Til stede:
1.       Grete Folden , Steinkjer kommune
2.
       Hans Brattås, Steinkjer kommune
3.
       Einar Jakobsen, Inderøy kommune
4.
       Bjørn Iversen, Verdal kommune
5.
       Rudolf Holmvik
, Verdal kommune
6.
       Olav Norberg, Levanger kommune
7.
       Ola Stene, Levanger kommune
8.
       Øystein Lunnan, Levanger kommune
9.
       Lars Myraune, Frosta kommune
10.
     Arne Ketil Auran, Frosta kommune
11.
     Einar Fløttum, Stjørdal kommune
12.
     Kjell Fosse, Stjørdal kommune
13.
     Leif Roar Skogmo, Stjørdal kommune
14.
     Robert Bjørk, Verran kommune
15.
    
Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
16.
     Borghild Lundeby, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
17.
     Hans-Fredrik Donjem, Sekretær 

Dessuten møtte fylkesrådene:  Alf-Daniel Moen, Susanne Bratli, Einar Strøm og Trude M. Nøst til sak 4.
Fra fylkeskommunen møtte ellers: Audun Østerås og Ragnhild Kvalø

 PROGRAM FOR MØTET:

1. Orientering om SSBs nye folketallsprognoser for kommunene i regionen
Orientering ved Øystein Lunnan, Levanger kommune
Presentasjon og prognosene  (powerpoint)
2. Oppfølging / videreføring av Rehabiliteringsprosjektet i Frostating
Innspill fra kommunene / Drøfting
(Rehabiliteringsprosjektet)
3. Reiselivsprosjektet: Reisemål med Olavsarven som plattform” - Forankring og bidrag fra kommunene i prosjektet
Drøfting - Et nytt utkast til prosjektbeskrivelse datert 13.03.06 ble delt ut på møtet  PDF
Innlegget til Lars Myraune  (powerpoint)
4. Drøftingsmøte med fylkesrådene om reiselivsprosjektet

Leder i Arbeidsutvalget Lars Myraune ønsket velkommen til Frostatingsmøtet og ledet så møtet.

1.       Orientering om SSBs nye folketallsprognoser for kommunene i regionen.

Øystein Lunnan redegjorde for de prognoser SSB 2006 hadde lagt frem for Frostatingskommunene. Prognosene er basert på utvikling og endring med hensyn til:

 • fruktbarhet

 • levealder

 • netto innvandring

 • innenlands mobilitet

De prognoser som det ble redegjort for, bygger på middelverdi på disse variablene. Prognosene går frem til 2025.

Presentasjon og prognosene v/Øystein Lunnan  (powerpoint)

2.       Oppfølging / videreføring av Rehabiliteringsprosjektet i Frostating

Sekretæren Hans-Fredrik Donjem redegjorde kort for forslaget til videreføring / oppfølging som Rehabiliteringsprosjektet hadde lagt frem i sin sluttrapport.

Einar Jakobsen sa at saken hadde blitt drøftet i INVEST-samarbeidet. I INVEST hadde man følt seg litt på utsiden. Det var lange avstander å reise for klientene. Det bør derfor vurderes å legge samarbeidet til de mindre regionene i Frostating: INVEST, Samkommunen  og Frosta/ Stjørdal/Meråker.

Lars Myraune mente det var viktig å videreføre nettverkene, men gjerne i de mindre regionene.

Ola Stene fremholdt at dette dreide seg om tjenesteproduksjon og at Frostating derfor ikke var beste arena.

Einar Jakobsen foreslo at Arbeidsutvalget ser nærmere på saken og vurderer om oppfølgingen / videreføringen kan skje i de mindre regionene. AU vurderer samtidig en tilsvarende overføring av gjenstående prosjektmidler.

Det ble gitt enstemmig tilslutning til dette forslaget.

 

3.       Reiselivsprosjektet: Reisemål med Olavsarven som plattform” – Forankring / bidrag fra kommunene i prosjektet

Et nytt utkast til prosjektbeskrivelse datert 13.03.06 ble delt ut på møtet  PDF
Dette utkastet er et forslag til pilotprosjekt i Miljøverndepartementets verdiskapingsprogram.

Lars Myraune innledet til drøfting av reiselivsprosjektet. Han tok først for seg det opprinnelige forslag som var sendt ut til møtet. Han gikk deretter inn på det som har skjedd siden Frostating behandlet prosjektet på møte 25.11.05 og tok så for seg det forslag til prosjektbeskrivelse som lå på bordet til møtet.

Han gikk så  inn  på hva Frostating kunne bidra med. I budsjettforslaget er det ført opp en samlet innsats fra Frostating på kr. 250 000 pr år. Næringsselskapenes bidrag kan gå inn her.

Veien videre blir:

 • Avklare Frostatings bidrag

 • Avklaring fra NT fylkeskommune

 • Trøndelagsrådet 29. mars

 • Avklaring ST fylkeskommune og Trondheim kommune

 • Søke verdiskapningsprogrammet

Vi må bruke våren til avklaring på dette.

Innlegget til Lars Myraune  (powerpoint)

Bjørn Iversen foreslo at Styringsgruppen for reiselivsprosjektet blir utvidet ved at Prosten i Sør-Innherred går inn.

Borghild Lundeby tok så for seg en konkretisering av reiselivsprosjektet. Hun pekte på at Olavsarven som plattform gir mange muligheter. Det gir et tematisk mangfold:

 • maktaspektet

 • tro og tvil

 • rettsvesen

Vi har dessuten et tidsmessig spenn:

Fra høvdingemakt til sentralmakt

Kirkelig utvikling

Vi kan formidle historie og kulturminner.

Eksempler på pakkeprodukter:

    Hovedhistorien:                                                                             Internasjonalt publikum:

-          Stiklestad                                                                            St. Olafs route (aksen Nidaros- Stiklestad)

-          Egge

-          Frosta

-          Mære

-          Steinviksholm                                                                     Nasjonalt publikum:

-          Tautra                                                                                  - I Olavs fotspor

-          Nidaros                                                                                 - Slik ble Norge til

-          Leirfald                                                                                 - Maktens landskap

-          Bølarein                                                                               - Kampen om kristendommen

- I rettferdighetens navn

   Sideopplevelser:

-          Kulturlandskap

-          Gårdsanlegg

-          Mat

-          Fiske

-          Golf

Reiselivsprosjektet ligger i skjæringspunktet børs – katedral. Når vi ser på brukerne /  kundene må vi ta for oss segmenter av turistmarkedet.

Grunnpilaren som kommer først er Pilgrimen. Han må være på plass først. Så kommer turistene deretter.

Borghild Lundeby fortalte at hun nettopp hadde vært på studiereise i Sverige til Vadstena. Vadstena hadde mange likhetstrekk med Stiklestad. Man var derfor opptatt av å få til et samarbeid her.

Vadstena var fødested til grunnleggeren av statsdannelsen i Sverige, Birger Jarl.  Det var også fødested til Sveriges skytshelgen St. Birgitta. Vadstena hadde etablert et pilgrimssenter med fast ansatte. I 2005 hadde man 400 000 besøkende i Vadstena. Dette skyldtes ikke minst Jan Gullious bøker om statsdannelsen og TV-filmen om Arns rike.  

Vi kan legge et vidt perspektiv til grunn i prosjektet:

Vadstena – Stiklestad - Nidaros – Santiago di Compostella - Roma

***************************

I den etterfølgende debatt hadde følgende ordet:

Einar Jakobsen sa at vi skulle fått noen til å skrive tilsvarende om Olav som Gullious Arns rike.

Han pekte på at vi har jobbet med et tilsvarende prosjekt tidligere gjennom Stiklestad Profil. Han stilte spørsmålet om vi nå vil få til det vi ønsker å få til. Det er mye engasjement å spore her, men noen skal også bruke det. Vi mangler aktører på denne siden i Nord-Trøndelag.

Hans Brattås syntes det var gjort en kjempejobb med prosjektbeskrivelsen. Det er viktig nå å støtte opp om dette. Olavsarven er felles for oss.

Han hadde noen kommentarer til prosjektet:

 • Det er mye offentlige aktører og lite næringsliv i prosjektet. Næringslivet burde vært med i styringsgruppa.
 • Det er mye penger knyttet opp i prosjektet. Hva skal de 16 mill. kr. brukes til? Savner her en nærmere konkretisering.
 • Aksen Stiklestad – Nidaros er for mye fokusert i forhold til kommunene rundt. Det må tydeliggjøres at alle er innenfor rammen på prosjektet.
 • Bidraget fra kommunene må ses i sammenheng med innsatsen innenfor Innherredsprogrammet. Det må være med å finansiere kommunenes bidrag

Lars Myraune fremholdt at det var mangel på kommersielle aktører på reiseliv i Trøndelag. De som finnes må med i prosjektet, men ikke i styringsgruppen. Næringslivet må inn i produktutviklingen.

Borghild Lundeby sa at spørsmålet om private aktører i styringsgruppen berørte det med habilitet / inhabilitet. Man må samarbeide med ulike aktører om ulike produktpakker. Næringslivet må med i prosjektarbeidet.

Prosjektmidlene skal ikke gå til fysiske investeringer / restaureringsarbeid. De skal gå til produktutvikling.

Bjørn Iversen pekte på at næringslivssiden på reiseliv er et fragmentert bilde. Det er derfor vanskelig å plukke ut aktører som kan sitte i styringsgruppen.

Lars Myraune mente man måtte løfte blikket høgt til å begynne med og ha høge ambisjoner. Man måtte søke etter å bli et pilotprosjekt under Miljøverndepartementet.

Men prosjektet lot seg også gjennomføre i mindre målestokk.

Rudolf Holmvik syntes prosjektet var en bra satsing. De delprosjekter som er på gang i kommunene kan realiseres gjennom dette prosjektet.

Det er klart her at det ligger næring og næringsutvikling på sikt. All erfaring sier at det er vanskelig å få en aktiv deltakelse fra næringslivet i utgangspunktet på dette området.

Innherredsprogrammet må rettes inn mot dette prosjektet.

Det er også viktig å få til samarbeid med Trondheimsmiljøet.

Borghild Lundeby fremholdt at prosjektbeskrivelsen er et drøftingsdokument.

Olav Norberg pekte på at man også på dette området var engasjert gjennom øst-vest-forbindelsen: Naboer AB, Nordens Grønne Belte, mv. Han reiste spørsmålet om hvilket forhold det har til dette prosjektet. 

Einar Jakobsen mente at prosjektet kunne bli et Interreg-prosjekt.

Det ble således gitt tilslutning til forankring av prosjektet i Frostating. Bidraget fra kommunene vil man komme tilbake til.

 

4.   Drøftingsmøte med fylkesrådene om reiselivsprosjektet

Lars Myraune presenterte prosjektet og utviklingen av det.

Borghild Lundeby konkretiserte de opplevelsesmuligheter som ligger i prosjektet.

Lars Myraune spurte så fylkesrådene om de hadde tro på prosjektet.

Alf-Daniel Moen syntes det var spennende at Frostating hadde grepet fatt i det. Man må ha med både katedral og børs. Man må bringe inn den katolske tiden. Det økumeniske viktig nå.

Vi må utnytte Olavsarven.

Fra Stiklestad Profil – prosjektet er det noe midler til gode (Ca 10 000 kr). De står på konto på Frosta.

Susanne Bratli syntes prosjektet var spennende. Hun stilte spørsmål om hvordan NT fylkeskommune kan bidra. Fylkeskommunen har bidratt med betydelige markedsføringsmidler til Trøndelag Reiseliv.

Det er reiselivsaktørene som må skaffe turister.

De å lage produktpakker er utenfor fylkeskommunens ansvar. Her er det Innovasjon Norge som er aktuell partner.

Verdiskapingsprogrammet virker mer bedriftsrettet. Man må se nærmere på og finne ut hvor fylkeskommunen kommer inn.

Trude M. Nøst mente pilgrimssatsingen må inn i prosjektet. Det vil her foregå en opprusting av stier og veier. Dette kan så benyttes for å gå og oppleve de pakker som Frostating skal lage.

Reiselivsprosjektet er i overensstemmelse med samhandlingsprogrammet.

Det er bra og rett tenking at Frostating har tatt eierskap til prosjektet. Man må bruke den mulighet som ligger i Verdiskapningsprogrammet.

Einar Strøm syntes Frostating har gjort mye og dratt sammen ting. Han mente prosjektet var økonomisk overkommelig. Det ville være synlig i RUP-sammenheng over flere år. Det foreslås at det blir en felles RUP-samling for Frostating i april i år, der prosjektet tas opp.

Til denne samlingen er det ønskelig  trekke inn ungdommer. Hver kommune bes invitere 2-3 ungdommer til møtet.

Prioritering av reiselivsprosjektet vil ha konsekvenser for andre prosjekter.

Strøm stilt til slutt spørsmål om kommunenes egeninnsats. Er den stor nok i forhold til prioritering? Man bør vel opp på samme nivå som Trondheim kommune.

Lars Myraune påpekte at det ikke er satt av penger til fysiske tiltak i reiselivsprosjektet. Vi skal formidle den historiske interessen.

Vi ønsker å få en avklaring mht prosjektet i vår slik at vi kan ansette prosjektmedarbeider i høst. Dette kan bli noe forsinket hvis vi går på RUP-midler for 2007.

Einar Strøm svarte at man først måtte avklare prosjektet i forhold til Miljøverndepartementet. Han var imidlertid ikke avvisende til oppstart i høst.

Trude M. Nøst stilte spørsmål om prosjektet burde deles inn i flere faser. Prosjektet slik det er lagt frem er stort. Er det et forprosjekt eller et hovedprosjekt?

Einar Strøm pekte på at selv om prosjektet går over 4 år,  kan det være en mindre startbit i år.

Borghild Lundeby spurte om hva behandlingen i Trøndelagsrådet innebar.

Alf-Daniel Moen sa at det ligger ikke noen midler i Trøndelagsrådet. Det er deltakerne, fylkeskommunene og Trondheim, som må finansiere det hver for seg.

Det er satt opp som sak på møtet i Trøndelagsrådet 29. mars. Prosjektet må presenteres da.

Einar Strøm mente man burde dra i gang prosjektet med et lite forprosjekt bl a for å presentere det i Trøndelagsrådet.

Ragnhild Kvalø mente at det ikke var noen problemer med det i forhold til Verdiskapnings-programmet.

Trude M. Nøst mente man burde ha et forprosjekt før hovedprosjektet.

Einar Jakobsen stilte spørsmål m den katolske kirke i Midt-Norge bør være med i styringsgruppen for prosjektet.

Hans-Fredrik Donjem (Sign.)
Sekretær

<<

 >>