Gå til Frostatings hovedside

Meråker kommune Stjørdal kommune Frosta kommune Levanger kommunes internettsider Verdal kommune Inderøy kommune Steinkjer kommunes internettsider Verran kommune's internettsider

Møteprogram Frostating 09.10.2006       møteplan

<<

 >> 

 som PDF for utskrift

Sted:  Verraparken, Verran kommune

Til stede:
1.        Robert Bjørk, Verran kommune
2.        Aud Lyngstad Ramberg, Verran kommune
3.        Jacob Br. Almlid, Verran kommune
4.        Bjørn Holder, Verran kommune
5.        Per Sverre Rannem, Steinkjer kommune
6.        Grete Folden, Steinkjer kommune
7.        Hans Brattås, Steinkjer kommune
8.        Svein Jørum, Inderøy kommune
9.        Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune
10.     Bjørn Iversen, Verdal kommune
11.     Rudolf Holmvik, Verdal kommune
12.     Odd E. Thraning, Levanger kommune
13.     Lars Myraune, Frosta kommune
14.     Johan Arnt Elverum, Stjørdal kommune
15.     Kjell Fosse, Stjørdal kommune
16.     Leif Roar Skogmo, Stjørdal kommune
17.     Elin Benberg, Meråker kommune
18.     Kjell Lundemo, Meråker v.g.s.
19.     Arne Strand, Ole Vig v.g.s.
20.     Einar Strøm, Nord-Trøndelag fylkeskommune
21.     Inge Fornes, Nord-Trøndelag fylkeskommune
22.     Arild Egge, Nord-Trøndelag fylkeskommune
23.     Even Ystgård, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
24.     Svein I. Larsen, Innherred Vekst AS
25.     Torbjørn Wekre, Steinkjer Næingsselskap AS
26.     Line M. Nordkvelle, NTBUR
27.     Hans-Fredrik Donjem, Sekretær

 PROGRAM FOR MØTET:

1

Innspill fra fylkeskommunen v/ Einar Strøm  -  powerpoint  |  PDF

2 Innspill fra Innovasjon Norge v/ Ivar Skjerve
3 Innspill fra Fylkesmannens Landbruksavdeling v/ Even Ystgård
4 Frostatingsregionens utfordringer v/ regionrådsleder Lars Myraune
5 Hvordan følge opp innspillene fra RUP-runden i juni?
6 Ordførerne om kommunenes utfordringer
7 Diskusjon / drøftinger – åpen post

 *

Robert Bjørk ønsket velkommen til Verran og møtet i Frostating.

Leder i Arbeidsutvalget Lars Myraune ønsket velkommen til et RUP-møte, der vi tar for oss de utfordringen kommunene og regionen står ovenfor.

1.       Innspill fra fylkekommunen  -  powerpoint  |  PDF

Einar Strøm sa at fylkeskommunen har hatt jevnlig kontakt med kommunene i RUP-arbeidet. Han mente kontakten var bra.

Ungdomskonferansen i juni hadde trukket frem tre viktige tema:

-          Internasjonalisering

-          Bolyst

-          Toleranse

Han tok så for seg viktige prosjekter i 2006.

Lysbildene fra hans innlegg følger som vedlegg til referatet på Frostatings hjemmeside.

2.       Innspill fra Innovasjon Norge

Ivar Skjerve mente man burde se nærmere på samhandlingen mellom Innovasjon Norge og kommunene når det gjelder bedriftsprosjekter. Innovasjon Norge bevilget i 2005 90mill kr. til Frostatingskommunene.

En del prosjekter kunne godt ha blitt behandlet av Innovasjon Norge i stedet for gjennom de regionale fondene og omvendt. Man bør se på fordelingen mellom de regionale fondene og Innovasjon Norge.

Reiseliv – det er store utfordringer her. Det nasjonale mål er å øke besøket til Norge med 1 mill. personer innen 2010. Det er brukt 200 mill. kr. på Norgesprofilering fra Innovasjon Norge. Vestlandet og Nord-Norge har kjørt egne prosjekter på reiseliv. Man oppfordrer til satsing på reiseliv og samarbeid mellom reiselivsaktører. Kortferier er et aktuelt satsningsområde.

 

3.       Innspill fra Fylkesmannens Landbruksavdeling

Even Ystgård tok for seg landbruket i Nord-Trøndelag. Det er følgende forhold:

-          3800 bruksenheter

-          11 % av nasjonal produksjon  (2,8 % av befolkningen)

-          6000 årsverk – 12,7 % av sysselsettingen

-          Totalinntekt på bruksnivå: vel 3 mrd. kr.

Landbruket er en hjørnestensnæring i mange kommuner. Det blir stadig større enheter innenfor jordbruket, med volumet opprettholdes og øker.

Entreprenører er på veg inn i landbruket.

Skogen betyr relativt mindre for den enkelte skogeier.

Regional strategi for næringsutvikling:

Satsingsområder 2007:

-          Tradisjonelt landbruk

-          Mat- og opplevelsesnæring

-          Verdiskaping basert på skog og utmark

Nyskaping og lønnsomhet grunnleggende..

Opplevelsesnæringer:

I Nord-Trøndelag oppleve:

-          Ren natur

-          Et levende kulturlandskap

-          Variasjoner i kultur

Skogbruket:

-          Avvirkningen gått sterkt tilbake etter 1990

-          Netto tilvekst øker

-          Industrien får ikke nok virke

Nasjonale avvirkningsstrategier:

-          Skognæringa i Trøndelag

·         Etablering av forumet ”Skognæringa i Trøndelag”

·         Strategiprosesser utvikles

-          Kystskogbruket – utarbeide regionale strategier

-          Skogeierpolitikk

-          Kommunale initiativ

·         Midtre Namdal regionråd

·         Innherredsprogrammet

Framtida:

-          Vi vil ha en betydelig landbruksproduksjon i Nord-Trøndelag


 

-          Vekstmuligheter innenfor tjenesteyting

-          Dyktige næringsutøvere

Dette gir grunnlag for:

-          Levende bygder

-          Trygg mat

-          Kulturlandskap

4.       Frostatingsregionens utfordringer

Lars Myraune tok for seg Frostatings strategidokument slik det ble utarbeidet etter samlingen i Sandvika.

På grunnlag av SWOT-analyse og målsetninger ble følgende strategier og tiltaksområder satt opp:

Lars Myraune pekte på følgende utfordringer vi står ovenfor:

·         Energikrise

-                     øke energitilgangen

-                     Gass Skogn

-                     Løse eierskapet NTE

·         Utvikling av ”Team” for regional mat

-                     Koordinering av innsatsen

-                     Markedsføring / Profilering

·         Kultur- og næringsbasert turisme

-                     Olavsarven

-                     Gårdsturisme

 

5.         Hvordan følge opp innspillene fra RUP-runden i juni?

Lars Myraune tok for seg målene fra konferansen og pekte på at de stemmer bra overens med de strategier og mål vi jobber ut fra i Frostating.

6.         Ordførerne om kommunenes utfordringer

Steinkjer

Per Sverre Rannem pekte på følgende forhold som var viktig for Steinkjer:

-          Trondheim – Steinkjer på 1 time

-          Forvaltningsreformen

-          Kompetansesenteret for distriktsutvikling

-          Innherredssamarbeidet

-          NTE-saken – Eierskapsavklaring

-          Ungdomssatsingen. Ungdomssenter i Samfunnshuset

-          Steinkjer Scene. Kunst- og kulturscene med bl a Weideman og Hovig. Samarbeide med Tindved og Rock City.

Inderøy

Svein Jørum pekte på at ”Den gyldne omveg” nå var lagt ut på internett med en egen god hjemmeside.

Utfordringer:

-          Spilt på lag med vinnere: ”Den gyldne omveg”

-          Fast dekke på vegen over Flaget

-          Mer opphold og overnatting i kommunen

-          Videreutvikle Nils Aas-verkstedet – steinhuggerkunst

-          Unikt kulturlandskap – fare for gjengroing

-          Stigende energibehov – bioenergi

-          Næssjordet til næringsformål

-          Utnytte de muligheter som finns lokalt

Frosta

Lars Myraune pekte på at Frosta hadde satt seg følgende strategiske mål:

Frosta skal ha 3000 innbyggere i 2020.

Det betyr:

-          Effektivt og moderne landbruk

-          Få fart på foredling

-          Få frem betydningen av kvalitetsprodukter

-          Legge vekt på attraktivt bomiljø (pendlere)

      -    Stimulere annen næringsvirksomhet

-          Ønsker å få tilbake utdannet ungdom

-          Bedre fokus på historien på Frosta

-          Legge til rette for bedre naturopplevelser og fritidsengasjement (Stier)

Aktuelle utfordringer:

Fokus i næringspolitikken:

-          Landbruk og videreforedling

-          Informasjonsaktivitet og profilering

-          Etablering av kunnskapsbedrifter / -industri

-          Gjøre bruk avfornybar energi

Reiseliv:

-          Stien rundt Frosta

-          Havnemuligheter

-          Kulturelle aktiviteter

-          Gjenskape historien om Frostating

Verran

Robert Bjørk fremholdt følgende utfordringer for Verran :

-          Glad for ungdomssatsingen fra fylkeskommunen. Verran har problemer med å få ungdom tilbake til kommunen.

-          Infrastruktur viktig, spesielt opprustning av veg

-          Mangler kvinnearbeidsplasser

-          Verran er en ROBEK-kommune. Det gir lite politisk handlingsrom

-          Er en industrikommune og sårbar spesielt i forhold til energi og transport

-          Er avhengig av samarbeid med andre kommuner

-          Verran har valgt å satse på barnehage og skoler

Videre arbeid:

Verran er valgt ut som pilotkommune for småsamfunnsutvikling. Man vil i den forbindelse spørre innbyggerne om å komme med små gode prosjekter. Det skal også dannes verdiskapingsallianser. Målet er å bli beste pilot i landet.

Ellers er rovdyrproblematikken blitt et aktuelt tema for landbruket også i Verran.

Verdal

Bjørn Iversen tok for seg to arealproblemer for Verdal, men med et klart regionalt perspektiv.

Ørin nord

Det tidligere regulerte nye industriarealet var på 600 da. Etter at miljøinteressene hadde fått gjennomslag er området nå redusert til 240 da . Det har blitt en grei arrondering av arealet. Hele Ørin-området vil utgjøre Midt-Norges største industripark.

Det vil være store kostnader med å utvikle det nye arealet. Finansieringen et problem. Man har bedt om 5 mill. kr. i vernemidler fra staten.

Man opplever stor etterspørsel etter næringsarealer. I dag er tilgangen på nye arealer begrenset.

Verdal må selv sørge for at finansieringen av Ørin nord går i orden. Man ønsker å få til en partnerskapsavtale med næringsliv og fylkeskommunen for å klare finansieringen.

Nestvold øst

Verdal har fått frigitt 70 da jordbruksareal på Nestvold øst til boligbygging. Men landbruksmyndigheten har satt sterke krav til utnyttingsgrad, nemlig 300 boligenheter på området.

Det frigitte området er omkranset av eneboliger.

I faglig kontakt med arkitekten har det vist seg vanskelig å komme opp i den utnytting av området som fylkeslandbruksstyret har krevd. 300 enheter betyr blokker i minst 4 etasjer for hele området.

Skal man ta hensyn til omkringliggende bebyggelse og etterspørselen etter boliger så gir tomter på 600 m2 totalt 90 boliger på området.

Med noe høgere bebyggelse gir mulighetsstudien 125 boliger og med mange 3v etasjers blokker gir det maksimalt 170 enheter.

Meråker

Elin Benberg fra Meråker formannskap sa det var mange utfordringer i Meråker, spesielt etter nedleggelsen av Elkem. Det gjaldt:

Arbeidsplasser:

-          Mange baller i lufta som ennå ikke var tatt ned

-          Nye arbeidsplasser for kvinner

-          Fokus på entreprenørskap / pilotprosjekter

-          Arbeidsplasser for unge innbyggere

Bosetting:

-          Bevare nåværende bosetting

-          Arbeide for økt bosetting

-          Hva gir ungdom lyst til å bosette seg

-          Mange som pendler til jobb i Meråker

-          Hva må til for at de flytter til Meråker

Vi må:

-          Satse på sentrumsutvikling

-          Sosiale møteplasser

-          Bosetningsprosjekt på gang

Utfordringer ellers:

-          Rovdyrproblemene. Mange rovdyr fra Sverige

-          NTE. Meråker må bli belønnet som kraftprodusent

Konklusjon:

Fylkeskommunalt engasjement må til for å få realisert tiltakene.

Levanger

Odd E. Thraning pekte på positive hendelser i Levanger i det siste.

Raud Vinter hadde vært en suksess.

Falstadsenteret er åpnet. Det er spennende arbeid på gang her. Passer godt med ungdomsprosjektets påpeking av toleranse som et viktig mål.

Prosjektet Levanger 2020. Prosjektet går på sentrumsutvikling. Det er nylig avholdt møte med næringslivet for å få de med i finansieringen av sentrumsutviklingen gjennom partnerskapsavtaler.

Havneutviklingen. Det planlegges bygging av hotell på havna med 160 senger.

Trønderhallen. Statsbygg vil bygge denne. Kommunen vil i tilknytning til dene bygge en svømmehall. 3 T planlegger her også et treningssenter.

Levanger har mangel på næringsarealer. Kommunen har kjøpt et stort areal ved Hotran. Man vil søke om å få omregulert det til næringsareal.

Man håper dessuten at gass- / biobrenselprosjektet på Skogn nå blir realisert.

Utviklingen av Staup-området må komme i gang. Avventer fylkeskommunens deltakelse.

Det er nå 200 arbeidsplasser på Moan-området. Hva vil dette ha å si for hva som vil skje i Levanger sentrum.

Stjørdal

Johan Arnt Elverum fremholdt satsingen Stjørdal hadde på kulturbasert næringsutvikling gjennom bl a Musikkfestivalen i juni (Hell Bues Festival), Olav Engberektson og kulturhussatsingen.

Det er viktig å fortsatt stimulere disse kulturelle fyrtårn.

Stjørdal ønsker å utvikle samarbeid mellom kompetansemiljøer på tvers av grenser.

Mange utfordringer i Stjørdal:

-          Utvikle sentrumsplaner

-          Arealutnytting og støyutfordringer ved Værnes

-          Forvaltning av strandsonen som potensiale for befolkning og tilreisende

-          Videreutvikle naturbasert reiseliv. Stjørdal er vertskap for flyplassen.

Suksesshistorier:

-          Tar med ungdom i de fleste kommunale prosesser

-          Ungdomsråd etablert

-          Ungdomskonferanse og sentrumsutvikling

40 / 60 boligbygging fordeles i sentrum og i bygdesentra. I tillegg kommer desentralisert bebyggelse. Man har i dag vekst i hele kommunen.

Utviklingsplan for Innherredsregionen 2007 – 2009

Torbjørn Wekre redegjorde forslaget til Utviklingsplan for Innherredsregionen 2007 – 2009. Innherredsregionen omfatter INVEST-kommunene og Innherred samkommune. Planen sendes til kommunene til behandling i november.

Man har spurt næringslivet om kritiske suksessfaktorer i tilknytning til utviklingsplanen. Dette ble nevnt:

-          Kompetanse

-          Samhandling

-          Risikokapital

-          Godt bomiljø

-          Energi

-          God infrastruktur
 

Det er forslått følgende satsingsområder i utviklingsplanen:

På grunnlag av utviklingsplanen vil det bli utarbeidet årlige handlingsplaner.

Mål: Gjøre Innherredsregionen mer attraktiv

Tiltak 2007:

-          Trondheim 2018. Bidra til at Trondheim lykkes.

-          Reiseliv : Reisemål Innherred

-          Rekruttering / kompetanse

-          Samhandling / arenabygging

     7.     Diskusjon / drøftinger – åpen post

I den etterfølgende debatten hadde følgende ordet:

Johan Arnt Elverum tok opp spørsmålet om forholdet mellom Frostating versus Innherredsregionen. Ved et tettere samarbeid i Innherredsregionen kunne det bli aktuelt for Stjørdal å vende seg sørover og samarbeide med bl a Trondheim.

Einar Strøm mente det var viktig at sørdelen av fylket gjorde seg robust. Det tilsier Frostating.

Det er ellers viktig at Frostating blir enig seg i mellom i NTE-saken. NTE er viktig for fortsatt å få RUP-midler til regional utvikling i Nord-Trøndelag.

Ellers brakte ikke innspillene fra kommunene noe nytt som ikke var kjent. Det er positivt. Felles fylkesplan er nedfelt i kommunenes og regionens planarbeid.

Ungdomstenkingen har slått i gjennom.

I tillegg til de ressurser fylkeskommunen legger inn i prosjekter er det viktig at man lokalt også legger ressurser i prosjektene.

Nord-Trøndelag fylkeskommune kom ikke best ut i den fremlagte statsbudsjettet.

Bjørn Holder pekte på at INVEST-samarbeidet i utgangspunktet var et næringssamarbeid. Innherredsprogrammet er også et rent næringsutviklingsprogram.

Han hadde oppfattet det slik at Stjørdal var involvert i Værnessamarbeidet med tre kommuner i Sør-Trøndelag, og var dermed bundet opp der.

Han mente at det ikke var enten eller Innherredsregionen eller Frostating, men et både og.

Lars Myraune mente det ville bli vanskelig dersom vi fronter RUP-prosessen fra ulike nivåer. Det kan bli mange nivåer: Kommune, INVEST, Innherredsregionen og Frostating. Hvorfor omfatter ikke Innherredsprogrammet hele Frostating?

Svein Jørum pekte på at i forhold til Trondheim 2018 har vi felles interesser i Frostating.

Men man må begynne et sted og det ble nå i Innherredsregionen. Han syntes Innherredssamarbeidet hadde vært positivt.

Lars Myraune mente at i RUP-sammenheng var Frostating grei arena.

Per Sverre Rannem fremholdt at INVEST-kommunene hadde prøvd å få til felles næringsfond. Det var etablert samarbeid mellom næringsselskapene. Man jobbet med opplevelser, reiseliv og kultur, spesielt spisset mot Trondheim 2018.

Man ønsker ikke å ekskludere noen. Innherredsprogrammet var bygd på samarbeid mellom næringsselskapene.

Lars Myraune mente samarbeidet i Innherredsregionen kunne føre til en annen danning i sørdelen.

Per Sverre Rannem påpekte at det var etablert et slik samarbeid gjennom Værnessamarbeidet.

Bjørn Iversen fremholdt at det i første rekke var to næringsselskaper som hadde jobbet sammen. Man jobbet for Trondheim 2018. Man mener ikke å ekskludere noen.

Svein Jørum mente man burde invitere de tre sørkommunene inn i arbeidet. Arbeidsgruppen bør se på dette.

Jacob B. Almlid fremholdt bolyst / stedsutvikling som viktig faktorer i RUP. Men man hadde her problemer med Statens Vegvesen. Fylkeskommunen burde ta de i ørene og stramme dem opp.

Satsingen på stedsutvikling var god og burde fortsette.

Grete Folden sa at alle kommunene hadde pekt på noe bra som tilsa at de var attraktive.

Skogbruket er viktig.

Kvinners arena er viktig for Stjørdal og burde vært nevnt.

Steinkjer har byjubileum neste år. Det blir en stor satsing.

Hans Brattås mente reiselivsprosjektet med Olavsarven var et viktig prosjekt.

Han var fornøyd med nyorganiseringen av museene. Det konsoliderte museet ga viktig kompetanse.

Fylkesmannsboligen på Egge rehabiliteres. Steinkjer kommune tar dette løftet. Men det er tunge investeringsoppgaver ellers på Egge. Man ønsker fylkeskommunen med her bl a i utviklingen av høvdingsetet.

Steinkjer kommune vil ha problemer med å matche RUP-midlene fullt ut.

Omorganiseringen av videregående skole en utfordring. Man må samarbeide om dette. Det er viktig å få utviklet Guldbergområdet samtidig.

Rudolf Holmvik pekte på at etableringen av SPIS-slakteriet i Malvik har gitt oss noe å tenke på mht landbruk. Vi mister derved flere foredlingsanlegg i regionen.

Hva er neste trekk i dette?  Her ligger en stor utfordring til oss.

Rovdyrproblematikken er også til stede i Verdal. Vi blir utfordret på landbrukssiden.

Bjørn Iversen fremholdt at hovedutfordringen er å skape vekst og utvikling i Nord-Trøndelag. Vi må trekke i lag.

Det vil være ulike strategier for stedsutvikling i kommunene.

Det skjer mye nydyrking av arealer i Verdal. Man må ha en helhetlig betraktning på vekst.

Lars Myraune sa at det lå store muligheter innen landbruket. Turisme er også et viktig satsningsområde.

Einar Strøm oppsummerte innspillene fra kommunene. Det var gitt tilslutning til målet om at

Kulturbasert næringsutvikling i Nord-Trøndelag skulle være ledende i landet.

Fylkeskommunen vil styrke ungdomsprofilen. Skal nå ha møte med HiNT.

Det er stor utbygging på gang for de videregående skoler. Dette har stor betydning for kommunene.

Stedsutvikling er viktig. Statens Vegvesen må trekkes inn.

Trondheim er viktig for oss, men det er viktig for oss i Nord-Trøndelag at det som kan skje utenfor Trondheim faktisk også skjer utenfor regionhovedstaden. Sørtrønderne peker alltid på Trondheim når noe skal skje.

Hans-Fredrik Donjem (Sign.)
Sekretær

<<

 >>